Hotărârea nr. 263/2000

OBIECT: OBIECTIVE DE INVESTIŢII PRIORITARE PENTRU MUNICIPIUL BRAşOV; CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 33.572/2000 AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIRE ORAş - SERVICIUL TEHNIC-INV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 263

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  obiectivele de investiţii prioritare pentru Municipiul Braşov

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T 33.572/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic-Investiţii, privind obiective de investiţii prioritare pentru Municipiul Braşov,

În temiul art. 20, litera c din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă ca obiective de investiţii prioritare pentru Municipiul Braşov, următoarele:

  • realizarea rampei ecologice;
  • reabilitarea sistemului de termoficare;
  • realizarea Ocolitoarei Municipiului Braşov;
  • reabilitarea reţelei stradale,
  • reabilitarea transportului în comun.

Orice dispoziţie contrară se revocă.

     ART. 2. Ordinea de priorităţi a investiţiilor se va stabili în funcţie de oportunităţi, la propunerea primarului sau a consilierilor.

     ART. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să întreprindă toate demersurile necesare realizării obiectivelor de investiţii prezentate, inclusiv să identifice potenţialii investitori interesaţi. Primarul Municipiului Braşov va informa periodic Consiliul Local privind stadiul realizării obiectivelor de investiţii.

     

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA