Hotărârea nr. 261/2000

OBIECT: APROBAREA "REGULAMENTULUI PENTRU SERVICII DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 23.356/2000 AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIE ORAş - SER

 

H O T Ã R Â R E A   NR.  261

din data de 30 octombrie 2000

 

 OBIECT: aprobarea Regulamentului pentru servicii de canalizare în municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T 23.356/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Servicii Publice Municipale, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru servicii de canalizare în Municipiul Braşov,

Având în vedere Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată, Legea apelor nr. 107/1996, Legea nr. 137/1995 a protecţiei mediului, Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, Legea sănătăţii nr. 98/1994, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 şi H.C.L. nr. 202/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

 

 H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă regulamentul serviciilor de canalizare în Municipiul Braşov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. La intrarea în vigoare a prezentului regulament, se abrogă regulamentul serviciilor de canalizare în Municipiul Braşov, aprobat de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 34/17.07.1992.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

ANEXA                                                     

la H.C.L. nr. 261/2000                                         

 

 

R E G U L A M E N T U L

SERVICIILOR DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

    ART. 1. Obiectul regulamentului

Obiectul prezentului regulament este definirea condiţiilor şi modalităţilor care trebuie să fie respectate la racordarea la reţeaua publică de canalizare şi la utilizarea sistemului de canalizare al municipiului Braşov.

Serviciul de canalizare cuprinde totalitatea măsurilor şi lucrărilor efectuate în scopul colectării, transportului, evacuării şi epurării apelor uzate.

Reţeaua de canalizare a municipiului Braşov construită în sistem unitar, asigură evacuarea apelor uzate industriale, menajere, meteorice şi de suprafaţă.

Apele descărcate în reţeaua de canalizare a municipiului Braşov trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de normativele în vigoare (NTPA-002/1997 - elaborat de MAPPM, MLPAT şi Ministerul Sănătăţii).

În cazul când apele uzate deversate de unii agenţi economici nu corespund acestor normative, unităţile în cauză au obligaţia să facă epurarea sau preepurarea apelor, pentru înscrierea în prevederile legale.

Este interzisă descărcarea apelor la canalizare fără autorizaţie.

Art. 2. Alte prescripţii

Prescripţiile prezentului regulament nu constituie un bostacol în respectarea ansamblului reglementărilor legislative în vigoare: Legea nr. 69 a administraţiei publice locale, Legea apelor nr. 107/1996, Legea nr. 137/1995 a protecţiei mediului, Legea nr. 189 privind finanţele publice locale, Legea sănătăţii nr. 98/1994, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, H.C.L. nr. 202/1998.

Acest regulament este obligatoriu a fi respectat de către toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi de întreaga populaţie a municipiului Braşov.

Serviciile de canalizare în municipiul Braşov se realizează de către prestatori pe bază de contracte cu beneficiarii.

Art. 3. Obligaţii ale prestatorului serviciului

Sistemul de canalizare asigură colectarea şi evacuarea apelor uzate industrial, menajere şi meteorice, ape care trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în NTPA - 002/1997 (elaborat de MAAPPM, MLPAT şi Ministerul Sănătăţii).

Prestatorul serviciului este persoana juridică care administrează şi exploatează sistemul de canalizare a municipiului Braşov.

Utilizatorul serviciului este persoana fizică sau juridică care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile prestatorului.

Prestatorul serviciului are obligaţia de a asigura serviciile de colectare şi evacuare a apelor uzate, oricărei persoane fizice sau juridice care a încheiat un contract de racordare la reţeaua publică de canalizare şi de utilizare a sistemului de canalizare a municipiului raşov, în condiţiile prezentului regulament.

Prestatorul serviciului are obligaţia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de a asigura continuitatea serviciului.

Apele uzate admise în canalizare trebuie să prezinte în mod constant calităţile impuse de reglementările în vigoare (NTPA - 002/1997 - elaborat de MAPPM, MLPAT şi Ministerul Sănătăţii).

În cazul în care prevederile Normativului nu pot fi respectate se va impune preepurarea apelor conform NTPA - 022/1997 (elaborat de MAPPM, MLPAT şi Ministerul Sănătăţii).

Având în vedere situaţia actuală a sistemului de canalizare din Municipiul Braşov, indicatorii minimi de calitate ai serviciului vor fi următorii:

a) pentru desfundarea canalizării se va interveni după cel mult 48 de ore de la data solicitării evidenţiată în registrul de exploatare;

b) durata maximă pentru remedierea defecţiunii unui racord aparţinând reţelei publice, evidenţiată în registrul de exploatare, va fi de maxim 48 ore, cu excepţia perioadelor cu fenomene deosebite.

Reclamaţiile şi sesizările se vor înregistra la dispeceratul unităţii, precizându-se de fiecare dată numele celui care sesizează, natura defecţiunii, data, numele dispecerului, numărul curent la care s-a înregistrat reclamaţia, precum şi modul de remediere.

Numerele de telefon ale dispeceratului la care se anunţă deranjamentele vor fi aduse la cunoştinţa publicului.

La constatarea proprie sau la sesizarea din afară, unitatea prestatoarea este obligată să ia măsuri în cel mai scurt timp pentru refacerea căminelor distruse şi înlocuirea capacelor sau grătarelor deteriorate sau lipsa de la căminele de vizitare sau gurile de scurgere aflate pe suprafaţa străzilor sau a trotuarelor, conform STAS 9570/1 - 1939 şi STAS 8591/1-1991.

Unitarea prestatoare răspunde de daunele provocate persoanelor fizice sau juridice, consecinţă a neluării măsurilor prevăzute mai sus.

Întreţinerea şi desfundarea gurilor de scurgere se face de prestator în măsura cuprinderii acestora în contractul cu Primăria. Montarea de noi guri de scurgere este sarcina proprietarului.

La refacerea căminelor şi înlocuirea capacelor şi grătarelor se va avea în vedere dimensionarea acestora pentru a corespunde traficului actual şi vor fi de tipul stabilit în STAS 9570/1-1989 şi STAS 8591/1-1991.

Unitarea prestatoare are obligaţia refacerii locului unde a intervenit pentru reparaţii sau lucrări noi, în termenul şi condiţiile stabilite prin avizul Primăriei.

Unitatea prestatoare va lua măsuri pentru eliminarea acumulărilor de apă pe partea carosabilă a străzii prin:

 • curăţirea şi menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare a gurilor de scurgere.

La solicitarea abonaţilor unitatea prestatoare va interveni pentru desfundarea reţelei de canalizare.

În cazul în care înfundarea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor de către abonaţi, cheltuielile vor fi suportate de acesta.

Desfundarea reţelelor din incinta beneficiarilor se face de unitatea prestatoare pe bază de comandă care va fi onorată în maximum 10 zile de la solicitare.

Execuţia lucrărilor de intervenţii programate la reţelel de canalizare se va face şi cu oprirea apei, aceasta anunţându-se cu 24 de ore înainte, cu excepţia cazurilor de forţă majoră când oprirea se va face imediat.

Funcţionarea racordului pe timpul remedierii se asigură prin vidanjare. Pe perioada executării lucrărilor de intervenţie la racordul la canalizare sau la reţeaua de canalizare, prestatorul este obligat să ia măsuri de protecţie a imobilelor împotriva inundaţiilor din reţea.

Prestatorul serviciului are obligaţia de a asigura un tratament egal pentru toţi utilizatorii, cu excepţia cazurilor de forţă majoră aşa cum sunt ele definite prin lege sau a unor situaţii prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4. Categorii de apă admise la deversare

Se admit în reţea apele uzate menajere, definite la art. 8 din prezentul regulament, apele meteorice definite la art. 25 din prezentul regulament, precum şi apele industriale definite prin convenţiile speciale de deversare încheiate între prestatorul serviciului şi întreprinderi industriale cu ocazia cererilor de racord, precum şi unele ape de suprafaţă sau subterane.

Art. 5. Definiţia racordului

Racorudl este partea din reţeaua de canalizare care asigură legătura între utilizatori şi canalul public.

Racordul se compune din:

 • o lucrare numită "cămin de racord" plasate pe domeniul public sau privat, pentru controlul şi întreţinerea racordului, dacă dispunerea racordului o permite; acest cămin trebuie să fie vizibil şi accesibil;
 • un dispozitiv tip sifon garantând securitatea reţelei şi permiţând racordarea la imobil, instalat în cămin;
 • conducta de racordare, situată între căminul de racord şi canalul public;
 • un dispozitiv de legătură realizat conform normelor tehnice în vigoare, permiţând racordarea la reţeaua publică.

Se recomandă racordarea directă a subsolurilor la canalizarea publică, pentru a nu se produce inundarea acestora în cazu intrării sub presiune a reţelei. Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi canalizare, în cazul unor defecţiuni, este obligatoriu să se instaleze şi să se menţină în poziţie închisă, vane şi clapete contra refulării, obligaţia întreţinerii acestora în stare de funcţionare revenind beneficiarilor.

Căminul de racord se amplasează astfel:

 • la 2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără  împrejmuire (în cazul general al blocurilor de locuinţe),
 • imediat după căminul uscat, la imobilele construite în teren macroporic;
 • la 1 m de împrejmuire în curtea imobilelor cu incintă închisă;
 • la canalul de serviciu, acolo unde distanţa între clădire şi canalul public este mai mică de 3 m.

Un imobil nu poate avea decât un singur racord. În mod excepţional, unele imobile mari, cu funcţiuni multiple, pe baza unor justificări bine întemeiate şi numai cu acordul unităţii prestatoare pot avea mai multe racorduri. Similar alte reţele subterane, pot avea unul sau mai multe racorduri de canalizare.

Legarea reţelei interioare la reţeaua de canalizare direct, respectiv fără racord, nu se admite decât la acele imobile la care distanţa dintre clădire şi canalul public este mai mică de 5 m şi nu există lateral un amplasament pentru racord. În astfel de cazuri, legarea reţelei interioare la canal se va face obligatoriu într-un cămin de inspecţie, în care nu se va intra cu mai mult de trei conducte şi la înălţime de radier de cel mult 80 cm. Acest cămin devine şi cămin de limită de proprietate şi are forma şi dimensiunile corespunzătoare.

Nu se va acorda aviz de racordare la reţeaua de canalizare a acelor imobile care prin descărcarea debitelor lor, ar depăşi capacitatea de transport a canalului. În astfel de cazuri se va pune în discuţie posibilitatea înlocuirii canalului respectiv.

Diametrul minim al unui canal de racord este 20 cm. Secţiunea canalului de racord se va stabili printr-un breviar de calcul funcţie de debitul ce trebuie evacuat şi de viteza minimă ce trebuie asigurată. În toate cazurile secţiunea canalului de racord nu poate fi mai mare decât secţiunea canalului colector în care se leagă, iar capacitatea de transport a canalului de racord nu poate fi mai mare decât a canalului din reţea.

Panta racordului trebuie să asigure viteza minimă de autocurăţire şi să nu depăşească viteza maximă. Panta canalului de racord trebuie să fie continuă. Pe traseul canalului de racord nu se admit schimbări ale secţiunii sau ale direcţiei.

În cazul când adâncimea canalului este mai mare şi legarea direct la canal ar conduce la o pantă mai mare decât cea admisă, canalul de racord se va lega în canalul colector printr-un cămin de rupere de pantă.

Este interzisă folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descărcarea apelor uzate de la un alt imobil.

În cazuri bine justificate unitatea prestatoare poate aproba legarea unui imobil de canalul de racord al altui imobil cu condiţia ca beneficiarul de folosinţă al canalului de racord existent să-şi dea consimţământul în scris. Acest consimţământ trebuie obţinut de solicitant.

În astfel de cazuri, legătura se va face în căminul de racord existent. Unitatea prestatoare nu are nici o răspundere pentru eventualele conflicte sau litigii ce ar interveni ca urmare a legăturii în condiţiile arătate.

pe traseul canalului de racord şi la 2 m distanţă pe ambele părţi ale axului, nu se vor face plantări de arbori şi nu se vor amplasa construcţii.

Pentru astfel de lucrări se va cere avizul unităţii prestatoare. Încălcarea acestei prevederi constituie infracţiune.

Este interzisă amplasarea căminelor de racord în interiorul clădirilor sau amplasarea căminului de racord al unui imobil pe teritoriul altui imobil.

Racordul este în folosinţa exclusivă a beneficiarului care are obligaţia să menţină curăţenia în căminul de racord şi să asigure integritatea acestuia.

Proprietarul are oricând dreptul să solicite unităţii prestatoare verificarea canalului de racord, atunci când observă o funcţionare necorespunzătoare a acestuia.

Dacă funcţionarea racordului este influenţată negativ de vicii de construcţii, verificarea şi măsurile de remediere se fac pe cheltuiala unităţii prestatoare.

Dacă se dovedeşte că deficienţele în funcţionarea racordului se datorează unei folosiri necorespunzătoare, cheltuielile de verificare şi remediere vor fi suportate de beneficiar.

Racordul la reţeaua de canalizare se face pe cheltuiala beneficiarului, pe baza autorizaţiei de construire şi cu respectarea întocmai a avizului prestatorului.

Instalaţia de canalizare de la imobil până la căminul de racord (inclusiv căminul) face parte din instalaţia interioară şi rămâne în proprietatea beneficiarului.

Racordul, aflat pe domeniul public (de la căminul de racord până la reţea) trece în proprietatea şi întreţinerea deţinătorului reţelei de canalizare.

Prestatorul nu răspunde de exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor interioare.

Toţi utilizatorii au obligaţia ca la cererea de contract să ataşeze planul de situaţie al instalaţiilor interioare.

Art. 6. Obligaţii generale de instalare a racordului

La primirea cererii de racord, prestatorul serviciului stabileşte, pe baza elementelor de amplasament şi a datelor de consum şi evacuare a apelor uzate, prezentate odată cu cererea pentru branşare şi utilizare la sistemul de alimentare cu apă sau ataşată la cererea de racord pentru alte cazuri, numărul de racordul de instalat per imobil de racordat; stabileşte de asemenea ntraseul, diamentrul, panta canalizării, precum şi amplasamentul eventualului "cămin de racord" sau altor dispozitive, în special de preepurare.

Documentaţia pentru execuţia racordului trebuie să respecte întocmai toate condiţiile stabilite de prestator prin aviz.

Cererea de racord este însoţită de planul general al construcţiei pe care va fi indicat foarte precis traseul dorit al racordului, diametrul şi un plan în secţiune cu cote al instalaţiilor şi dispozitivelor componente, de la cămin până la colector.

Instalarea racordului se face numai în baza avizării, pe faze, a proiectului racordului de către prestatorul serviciului, recepţiei lucrării de racordare şi efectuării plăţilor conform art. 13 de mai jos.

Prestatorul serviciului poate amâna execuţia dacă aceasta necesită realizarea unei reabilitări a conductei de canalizare din reţeaua publică.

Dacă din raţiuni de convenienţă personale sau în funcţie de condiţiile locale şi particulare de amenajare a construcţiei care va fi deservită, utilizatorul solicită modificări ale soluţiilor tehnice stabilite de prestatorul serviciului, acesta îi poate satisface cererea, sub rezerva ca utilizatorul să ia în sarcina sa suplimentul de cheltuieli de instalare şi de întreţinere care rezultă de aici.

Prestatorul serviciului are totuşi libertatea de a refuza aceste modificări dacă ele nu sunt compatibilie cu condiţiile de exploatare şi întreţinere ale racordului.

Toate lucrările de instalare a racordului sunt executate de către prestatorul serviciului sau de către un agent economic autorizat.

Prestatorul serviciului va putea desfiinţa, busola sau bloca reţelele respective, fără să aibă dreptul la despăgubiri, în cazul în care se constată executarea unor lucrări publice de canalizare fără aprobare sau dacă aceste reţele nu îndeplinesc condiţiile tehnico-sanitare legale.

Racordurile sunt partea integrantă din reţeaua de canalizare. Partea racordului situaţia în proprietatea utilizatorului este plasată sub pază şi responsabilitatea acestuia.

Exploatarea, întreţinerea şi aprobarea unor racorduri de instalaţii noi interioare la aceste reţele este de competenţa prestatorului serviciului.

Art. 7. Deversări interzise

Oricare ar fi natura apelor deversate este strict interzis să se deverseze în reţea:

 • conţinutul foselor septice (acestea se vor curăţa numai cu autospecialele prestatorului;
 • ape uzate de la spitale, policlinici, sanatorii, fără o prealabilă dezinfecţie a acestora, conform Legii sănătăţii nr. 98/1994, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, Legii protecţiei mediului nr. 137/1995;
 • gunoiul menajer (chiar procesat prin mărunţire);
 • uleiurile uzate şi produsele inflamabile;
 • grăsimile şi produsele din hidrocarburi, în special cele provenind din întreprinderi care nu sunt dotate cu instalaţii de preepurare (decantare, separare) adecvate;
 • lichidele corozive, acizii, compuşii ciclici hidroxil şi derivaţii lor;
 • substanţele toxice în concentraţii ce depăşesc normele legale, substanţele radioactive şi agenţii patogeni microbieni, virali sau parazitaţi;
 • orice corpuri solide sau nu, susceptibile de a dăuna fie bunei stări sau bunei funcţionări a reţelei de canalizare, a instalaţiilor de epurare, fie personalului de exploatare a instalaţiilor de evacuare şi de epurare.

Prestatorul serviciului are dreptul să efectueze, la oricare utilizator al serviciului şi în orice moment, orice prelevare de probe de control pe care o consideră utilă pentru buna funcţionare a reţelei.

Dacă produsele nu sunt confome criteriilor defintie în prezentul regulament, se va proceda la calculul penalităţilor pentru depăşiri.

Costul buletinelor de analize şi al penalităţilor vor fi suportate de către utilizator.

CAP. II. APE UZATE MENAJERE

Art. 8. Definiţia apelor uzate menajere

Apele uzate menajere cuprind apele folosite în scop menajer (pregătirea alimentelor, spălarea rufelor, baie, duş) şi apele care antrenează dejecţiile umane din instalaţiile sanitare specifice.

Art. 9. Obligativitatea racordării

Toţi proprietarii de imobile, precum şi chiriaşii lor sub rezerva că aceştia din urmă să fie acceptaţi de către proprietar sau beneficiar, care au acces la reţeaua de canale pentru ape uzate menajere situată în domeniul public, fie în mod direct, fie prin intermediul domeniilor private sau convenţiilor de trecere, trebuie în mod obligatoriu să solicite să fie racordaţi la această reţea într-un interval de timp de maxim 3 (trei) ani.

La expirarea acestui termen, proprietarul care nu s-a conformat acestei dispoziţii, este obligat la plata unei sume cel puţin echivalente cu taxa de canalizare pe care ar fi plătit-o dacă imobilul său ar fi fost din prima zi racordat la reţea, calculată pe baza consumului său de apă măsurat sau estimat şi majorată cu 100%.

Art. 10. Cerere de racord-contract de deversare

Orice racord trebuie să facă obiectul unei cereri adresate prestatorului serviciului. Această cerere, formulată conform unui model-tip de contract de deversare, trebuie să fie semnată de către proprietar sau persoana mandatată de acesta. Semnarea acestui contract antrenează acceptarea dispoziţiilor prezentului regulament şi a eventualelor sale modificări.

Punerea în funcţiune a racordurilor poate avea loc numai după semnarea contractului de deversare, urmare plăţii către prestatorul serviciului a sumelor datorate, conform art. 13 din prezentul.

Art. 11. Modalităţi particulare de realizare a racordurilor

Realizarea racordurilor, până la şi incluzând căminul cel mai apropiat de limitele domeniului public, se poate face de către prestatorul serviciului sau de către un agent economic autorizat de către prestatorul serviciului.

Art. 12. Caracteristici tehnice ale racordurilor de ape uzate menajere.

Racordurile vor fi realizate conform proiectelor, prescripţiilor şi specificaţiilor avizate de către prestatorul serviciului în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 13. Plata cheltuielilor de instalare a racordurilor

Toate cheltuielie de proiectare, avizare, execuţie, asistenţă tehnică, consultanţă, recepţie şi punere în funţciune a racordului revin în sarcina utilizatorului.

Art. 14. Supraveghere, întreţinere, reparaţii, înlocuire a racordurilor

Supravegherea, întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor situate sub domeniul public sunt în sarcina prestatorului serviciului.

În cazul când se constată că stricăciunile, inclusiv cele cauzate terţilor, sunt datorate neglijenţei, imprudenţei sau proastei supravegheri a unui utilizator, intervenţiile prestatorului serviciului pentru întreţinere sau reparaţii sunt plătite de cître cel răspunzător de aceste pagube.

Prestatorul serviciului este în drept să execute din oficiu, după informarea prealabilă a utilizatorului, cu excepţia cazurilor de urgenţă, toate lucrările considerate necesare.

Art. 15.

În cazul când demolarea sau transformarea unui imobil antrenează suprimarea racordului sau modificara sa, cheltuielile corespunzătoare vor fi în sarcina persoanei sau persoanelor ce au depus autorizaţia de desfiinţare sau de construire. Suprimarea totală sau modificarea branşamentului va fi executată de către prestatorul serviciului sau de un agent economic autorizat de acesta, sub coordonarea sa.

Art. 16.

Utilizatorul racordat la reţeaua publică de canalizare este obligat să plătească serviciul de canalizare, plata fiind stabilită prin înmulţirea cantităţii de apă deversată cu tariful în vigoare. Cantitatea de apă uzată menajeră deversată este egală cu cantitatea de apă consumată, măsurată sau stabilită conform normelor legale, cea meteorică - stabilită în funcţie de suprafaţa deţinută, iar cele din subteran sau de suprafaţă pe bază de contracte.

CAP. III. APE UZATE INDUSTRIALE

Art. 17. Definiţia apelor uzate industriale

Sunt clasificate drept ape uzate industriale, toate deversările corespunzând unei utilizări a apei alta decât cea menajeră.

Caracteristicile cantitative şi calitateive ale apelor uzate industriale sunt precizate în convenţiile speciale de deversare încheiate între prestatorul serviciului şi unitatea care doreşte să se racordeze la reţeaua de evacuare publică.

Totuşi, unităţile ale căror ape uzate pot fi asimilate apelor menajere vor putea fi dispensate de convenţii speciale de către prestatorul serviciului.

ARt. 18. Condiţii pentru deversarea apelor uzate industriale

Racordarea la reţeaua publică a unităţilor care deversează ape uzate industriale nu este obligatorie. Totuşi agenţii economici pot fi racordaţi în baza obţinerii avizului de principiu şi autorizaţiei de funcţionare a instalaţiilor de canalizare şi acceptul prestatorului privind apele uzate în măsura în care deversările sunt compatibile cu condiţiile generale de admisibilitate a apelor uzate industriale.

Autorizaţia de funcţionare a instalaţiilor de canalizare se va reînnoi la fiecare doi ani.

Art. 19. Cerere de autorizare de deversare ape industriale

Racordarea întreprinderilor care deversează ape uzate industriale se face în baza autorizaţiei de funcţionare a instalaţiilor de canalizare şi în baza acceptului de deversare, eliberate de către unitatea prestatoare.

Orice modificare a activităţii industriale va fi semnalată prestatorului serviciului, care va putea fie să interzică deversările, fie să stabilească un nou contract.

Art. 20. Caracteristici tehnice ale racordurilor industriale

Întreprinderile care deversează ape uzate menajere şi industriale vor trebui, dacă prestatorul serviciului o cere, să fie dotate cel puţin cu două racorduri distincte:

 • un racord ape menajere;
 • un racord ape industriale.

Fiecare din aceste racorduri sau racordul comun va trebui să fie dotat cu un cămin agreat pentru a se efectua prelevgări de probe şi măsurători, plasat la limita de proprietate, de preferinţă pe domeniul public, pentru a fi uşor accesibil agenţilor prestatorului serviciului în orice moment.

Un dispozitiv de obturare, permiţând separarea reţelei publice de întreprinderea industrială, poate fi plasat la iniţiativa prestatorului serviciului pe racordul de ape uzate industriale, fiind accesibil în orice moment agenţilor prestatorului.

Deversările de ape uzate menajere ale unităţilor sunt supuse regulilor stabilite la Cap. II.

Art. 21. Prelevări de probe şi controlul apelor uzate industriale

Independent de controalele care revin în sarcina agentului industrial în baza termenilor convenţiei de deversare, se vor putea efectua în orice moment de către prestatorul serviciului sau orice alt organism autorizat de acesta, prelevări de probe şi controale în căminele de vizitare, în scopul de a verifica dacă apele uzate industriale deversate în reţeaua publică sunt în permanentă conforme cu prescripţiile stabilite la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare a instalaţiilor de canalizare şi nivelul parametrilor stabiliţi prin acestea.

Pentru depăşirile limitelor unor parametri stipulaţi în normativele în vigoare, se vor aplica penalităţi prevăzute de legislaţie (H.G. nr. 1001/1991).

Analizele vor fi făcute de către laboratoarele prestatorului serviciului sau alte laboratoare autorizate pentru astfel de analize, în prezenţa reprezentantului prestatorului. Cheltuielile pentru analize vor fi suportate de proprietarul întreprinderii implicate, indiferent de rezultatele obţinute, dar nu mai mult de un buletin de analiză pe lună.

Agenţii prestatorului au dreptul de control al instalaţiilor de canalizare şi al deversărilor tuturor beneficiarilor acestor servicii. Refuzul de a permite efectuarea controlului se sancţionează.

ARt. 22. Obligaţia de a întreţine instalaţiile de preepurare

Instalaţiile de preepurare prevăzute prin convenţii vor trebui să fie în permanenţă menţinute în bună stare de funcţionare şi în orice moment accesibile prestatorului. Utilizatorii trebuie să fie în măsură de a justifica în faţa prestatorului buna stare de întreţinere a acestor instalaţii.

În mod special separatoarele de hidrocarburi, uleiuri şi grăsimi, fecale, dispozitive de spălare minereu vor trebui să fie curăţate ori de câtre ori este necesar.

Utilizatorul, indiferent de împrejurări, rămâne unicul responsabil pentru funcţionarea normală, eficace şi permanentă a acestor instalaţii.

Art. 23. Taxa de canalizare aplicabiă întreprinderilor industriale

Întreprinderile care deversează ape uzate industriale într-o reţea publică de evacuare sunt supuse la plata unei taxe de canalizare stabilite pe baza consumului de apă, măsurat sau estimat. Prestatorul serviciului îşi rezervă dreptul de a aplica în limitele reglementărilor în vigoare, orice taxă suplimentară stabilită pe baza costurilor epurării apelor deversate sau daunelor produse instalaţiilor de epurare, transport prin calitatea necorespunzătoare a acestor ape.

Art. 24. Participaţii financiare speciale

Dacă deversarea de ape uzateindustriale antrenează pentru reţeaua de canalizare şi pentru staţia de epurare probleme speciale de echipament şi de exploatare, autorizaţia de deversare va putea fi subordonată achitării unor participaţii financiare la cheltuielile pentru echipament principal, echipament complementar şi exploatare, care revin în sarcina autorului deversării. Aceste participaţii vor fi definite prin convenţia specială de deversare.

CAP. IV. APE METEORICE

ARt. 25. Definiţia apelor meteorice

Apele meteorice sunt acele ape care provin din precipitaţii atmosferice, prin şiroire. Sunt asimilate apelor meteorice şi acele ape care provin din udarea şi spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor, curţilor de imobile.

Pentru calculul apei meteorice deversată la canal se va ţine cont în primul rând de existenţa şi numărul recipienţilor de preluare a apelor meteorice.

Apa meteorică preluată în reţeaua de canalizare de la agenţii economici care nu au reţea proprie de canalizare pluvială, se stabileşte având în vedere  cantitatea specifică de 0,5 mc apă/m.p. şi an, stabilită prin normativ la nivelul întregii ţări.

Cantitatea de apă meteorică ce se taxează se stabileşte prin înmulţirea cantităţii specifice de mai sus cu suprafaţa totală (construită şi neconstruită) a fiecărui beneficiar.

În cazul în care agentul economic ocupă suprafeţe comune cu spaţii de locuit (locuinţe) se stabileşte o cotă procentuală ce revine agentului economic.

Cantitatea totală a apei de canalizare preluată în reţea de la fiecare beneficiar, se stabileşte prin însumarea cantităţilor de apă uzată, apă meteorică, apă de suprafaţă şi apă subterană.

Art. 26. Prescripţii comune ape uzate menajere-ape meteorice

Articolele 10 - 13 referitoare la racordurile de ape uzate menajere sunt aplicabile şi racordurilor de ape meteorice.

Art. 27. Prescripţii particulare pentru ape meteorice

27.1. Cererea de racord

Cererea adresată prestatorului serviciului trebuie să indice pe lângă informaţiile definite la art. 11, elemente suplimentare pentru evacuarea debitului calculat ţinând cont de particularităţile zonei de deservit.

27.2. Caracteristici

Pe lângă prescripţiile art. 12, prestatorul serviciului poate impune utilizatorului construirea de dispozitive speciale de preepurare, de exemplu desnisipatoare sau dispozitive de separare a uleiurilor.

Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea acestor dispozitive sunt în sarcina utilizatorului şi sunt supuse verificării şi controlului tehnic al prestatorului serviciului.

Art. 28. Apa de suprafaţă

Apa de suprafaţă preluată în reţeaua de canalizare din preaplinul unor lacuri sau bălţi din pâraie etc., se stabileşte prin măsurători.

Cantităţile stabilite se consemnează în procesele-verbale lunare sau trimestriale încheiate cu delegaţii părţilor, respectiv unitatea prestatoare şi deţinătorii sub orice titlu a apei de suprafaţă în cauză (râu, lac etc.) şi se stipulează în contract.

Art. 29. Apa subterană

Apa subterană provenită din drenaje, pompări pentru coborârea nivelului pânzei freatice, etc., preluată de reţeaua de canalizare se stabileşte prin procese-verbale încheiate cu unitatea rpestatoare şi beneficiarii, avându-se în vedere evidenţa pompărilor. Cantitatea stabilită se va stipula în contract.

ARt. 30. Descărcarea apelor de suprafaţă şi subterane

Descărcarea apelor de suprafaţă şi subterane în reţeaua de canalizare se face prin racorduri dinstincte. Racordurile imobilelor nu pot fi folosite pentru descărcarea apelor de suprafaţă sau subterane, dacă acest lucru nu s-a prevăzut în documentaţia pentru aprobarea racordării.

CAP. V. INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE

ARt. 31. Dispoziţii generale pentru instalaţii sanitare interioare

Instalaţiile sanitare interioare vor trebui să fie proiectate şi realizate în conformitate cu normele, standardele şi reglementările în vigoare.

Art. 32. Racordarea între domeniul public şi domeniul privat

Racordurile efectuate între canalizarea pozată în domeniul public şi cea pozată în interiorul proprietăţii, inclusiv joncţiunile ţevilor de scurgere a apelor meteorice în cazul când acestea sunt acceptate în reţea, sunt în sarcina exclusivă a utilizatorilor. Canalizarea şi lucrările de racord trebuie să asigure o perfectă etanşeitate.

Art. 33. Suprimarea vechilor instalaţii, vechilor fose de colectare

Din momentul instalării racordului fosele de colectare şi alte instalaţii de aceeaşi natură vor fi scoase din funcţiune pentru a nu facilita sau crea probleme în viitor, prin grija şi pe cheltuiala proprietarului. În caz contrar, prestatorul serviciului va putea să se substituie proprietarilor, acţionând pe cheltuiala şi rescurile utilizatorului.

Dispozitivele de epurare şi de acumulare a apelor uzate, precum şi fosele septice, scoase din funcţiune din diferite motive, vor fi vidanjate, curăţate şi acoperite cu pământ. Dacă sunt destinate altei utilizări, vor fi vidanjate, curăţate şi dezinfectate.

ARt. 34. Independenţa reţelelor interioare de apă potabilă şi de apă uzată

Orice racord direct între conductele de apă potabilă şi de canalizare ape uzate este strict interzis; sunt, de asemenea, interzise oricare dispozitive susceptbile de a lăsa apele uzate să penetreze în conducta de apă potabilă, fie prin aspirare cauzată de o scădere de presiune accidentală, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune creată în reţeaua de evacuare.

Art. 35. Etanşeitatea instalaţiilor şi protecţia contra refluxului apei

Pentru a se evita refluxul apelor uzate şi meteorice din canalizarea publică în pivniţe, subsoluri şi curţi, cauzat de creşterea lor excepţională până la nivelul carosabilului, reţelele de canalizare interioară şi mai ales îmbinărilor lor vor fi construite de aşa manieră încât să reziste la presiunea corespunzătoare nivelului menţionat mai sus. Oricare dispozitiv de evacuare care se găseşte la un nivel inverior celui al carosabilului unde se găseşte canalul public trebuie să fie dotat cu un dispozitiv anti-refulare contra refluxului apelor uzate şi meteorice. Cheltuielile de instalare, întreţinere şi reparaţii sunt în sarcina totală a utilizatorului.

Art. 36. Instalarea de sifoane

Toate aparatele racordate trebuie să fie echipate cu sifoane care să împiedice ieşirea emanaţiilor provenind de la canal şi obturarea conductelor din cauza introducerii de corpuri solide. Toate sifoanele vor fi conforme cu normele în vigoare.

Racordarea mai multor aparate la acelaşi sifon este interzisă.

Nici un aparat sanitar nu poate fi racordat pe conducta care leagă un vas de closet la coloana de evacuare.

ARt. 37. Grupuri sanitare

Grupurile sanitare vor fi echipate cu un sifon care să poată fi clătit cu un jet de apă având un debit suficient pentru a antrena materiile fecale.

 

Art. 38. Coloana de evacuare ape uzate

Toate coloanele de evacuare ape uzate, în interiorul clădirilor, trebuie să fie pozate vertical şi să fie echipate cu ţevi de ventilaţie prelungite deasupra părţilor mai înalte ale construcţiei. Coloanele de evacuare ape uzate trebuie să fie totalmente independente de conductele de evacuare ape meteorice.

Aceste dispozitive trebuie să fie conforme cu reglementările sanitare privitoare la ventilaţia canalelor, atunci când sunt instalate dispozitive de intrare a aerului.

Art. 39. Dispozitive de măcinare a gunoiului menajer

Este strict interzisă evacuarea prin canalizarea gunoaielor menajere, chiar după măcinare prealabilă.

ARt. 40. Jgheaburi şi coloane (burlane) de scurgere pentru apa pluvială

Jgheaburile şi coloanele (burlanele) de apă pluvială care sunt, ca regulă generală, fixate la exteriorul clădirilor trebuie să fie complet independent şi nu trebuie să servească în nici un caz la evacuarea apelor uzate.

În cazul când acestea se găsesc în interiorul imobilului, trebuie să fie accesibile în orice moment.

ARt. 41. Legătura ape uzate - ape meteorice

În cazul reţelei publice în sistem unitar, colectarea apelor uzate şi total sau parţial a apelor meteorice se realizează în zona privată în afara construcţiei de deservit şi de preferinţă în căminul de canalizare, pentru a permite orice control de către prestatorul serviciului.

ARt. 42. Întreţinere, reparaţii şi înlocuire instalaţii interioare

Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea instalaţiilor interioare sunt în sarcina totală a proprietarului construcţiei deservită de reţeaua publică de evacuare.

ARt. 43. erificarea conformităţii instalaţiilor interioare

Prestatorul serviciului are dreptul de a verifica, înainte de orice racordare la reţeaua publică, dacă instalaţiile interioare îndeplinesc total condiţiile cerute. În cazul când prestatorul serviciului constată nereguli, proprietarul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa.

CAP. VI. CONTROLUL REŢELELOR PRIVATE

ARt. 44. Condiţii de integrare în domeniul public

În cazul când instalaţiile susceptibile de a fi integrate în domeniul public vor fi realizate la iniţiativa unor agenţi privaţi sau publici, concepţia şi specificaţiile instalaţiilor trebuie în prealabil să fie aprobate de către prestatorul serviciului, iar conformitatea şi recepţia instalaţiilor trebuie să fie pronunţate înainte de integrarea lor în domeniul public.

Art. 45. Controlul reţelelor private

Prestatorul serviciului îşi rezervă dreptul de a controla conformitatea execuţiei reţelelor private în raport cu regulile tehnice generale şi cu cele privitoare la racorduri definite în prezentul regulament.

În cazul când prestatorul serviciului va constata nereguli, punerea în conformitate va fi efectuată de către proprietar sau coproprietari pe cheltuiala acestora.

Art. 46. Instalaţii interioare ale utilizatorului

Utilizatorii, cu orice titlu, au obligaţiile de mai jos:

a) În cazul în care utilizatorii vor să extindă folosinţele de apă, în mod obligatoriu vor cere schimbarea cntractului pentru includerea noilor folosinţe în cadrul acestora.

b) Să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminele de racord de canalizare.

c) Să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care le revin, potrivit dispoziţiilor legale, la instalaţiile interioare de canalizare pe care le au în folosinţă pentru a nu se produce pierderi de apă, iar prin funcţionarea lor necorespunzătoare să se creeze un pericol pentru sănătatea publică.

Lucrările de reparaţii vor fi executate în termen de 72 ore după producerea defecţiunilor.

d) Să permită accesul delegaţiilor împuterniciţi de prestatorul serviciului de controlul instalaţiilor interioare de apă şi canal pentru verificarea stării de întreţinere şi funcţionarea acestora.

În clădirile unde sunt constituite asociaţii de locatari vizitarea apartamentelor se face împreună cu delegatul asociaţiei locatarilor.

e) Agenţii economici fără deosebirea formei de proprietate, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sau industrială din reţele publice, sunt obligaţi ca până în 30 noiembrie ale fiecărui an, să comunice prestatorului serviciului necesarul de apă de consumul pe unitate de produs, gradul de recirculare a apei, precum şi necesarul de apă acoperit de sursele proprii, dacă acestea există.

De asemenea, trebuie să comunice, dacă este cazul:

 • cantitatea de apă ce se include în produs
 • cantitatea de apă ce se pierde prin evaporare
 • cantitatea de apă de canalizare descărcată în alţi emisari decât canalizare publică.

În lipsa acestei comunicări, cantitatea de apă deversată la canal se va stabili la nivelul integral al debitului de apă intrat în instalaţie.

Unităţile vor comunica suprafaţa acoperită cu diverse îmbrăcăminţi (beton, asfalt, pavaj etc.) şi suprafaţa ocupată de zone verzi. Comunicarea va fi însoţită de un plan de situaţie scara 1:500.

Acest plan va constitui documentul pentru calculul apei meteorice deversate la canal.

f) Pentru controlul calităţii apelor deversate la canalizare, unităţile vor prezenta la cererea organului de control buletine de analiză emise de laboratorul de specialitate al prestatorului serviciului. Vechimea acestor buletine să nu depăşească 30 de zile.

g) Se interzice deversarea la canalizare a reziduurilor nicive şi a resturilor de hidrocarburi care pot bloca staţia de epurare a apelor reziduale.

CAP. VII. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE CANALIZARE

Art. 47. Serviciile de canalizare nu se execută decât pe baza unui contract, după cum urmează:

 • în comun cu cererea pentru furnizarea apei, în cazul când alimentarea cu apă a imobilului se face (şi) din reţeaua de distribuţie;
 • numai pentru serviciile de canalizare, în cazul când alimentarea cu apă a imobilului se asigură în exclusivitate din surse proprii.

În cerere se vor preciza: debitul, natura apelor ce urmează a se deversa în canal, regimul deversării şi alte date.

Contractul se încheie cu proprietarul imobilului (solicitantul de folosinţă), iar când sunt mai mulţi proprietari sau chiriaşi, cu reprezentantul acestora.

Dacă imobilul este folosit în alte scopuri decât locuinţă, se vor încheia contracte separate cu fiecare (unităţi comerciale, instituţii etc.).

În cazul când un proprietar deţine mai multe imobile, contractul se va încheia pentru fiecare imobil în parte.

Contractul intră în vigoare de la data semnării sau de la data începerii deversării apelor de canalizare, chiar dacă racordul nu a fost recepţionat, dar s-a semnat actul de punere în funcţiune.

Proprietarul este obligat ca la data când solicită începerea furnizării apei, să solicite şi verificarea instalaţiilor de canalizare, în vederea punerii în funcţiune a racordului.

Începerea deversării apelor de canalizare fără încheierea actului de punere în funcţiune constituie infracţiune.

În cazul transferului de proprietate, vechiul proprietar trebuie să anunţe în scris unitatea prestatoare pentru a se face şi transferul de contract. Până atunci răspunzător faţă de unitatea prestatoare rămâne vechiul proprietar.

Contractul se încheie pe durată nedeterminată şi se reziliază în următoarele condiţii:

 • de drept dacă se demolează imobilul sau în caz de lichidare juridică a beneficiarului;
 • la cererea beneficiarului, depuă cu 30 de zile înainte.

Pentru repunerea în funcţiune a racordului, beneficiarul va trebui să îndeplinească toate formalităţile ce se întreprind la racordurile noi.

CAP. VIII. TARIFE, PLÃŢI, FACTURARE

Art. 48. Tarife

Pentru serviciile de canalizare se percep tarife legal aprobate.

Beneficiarii vor plăti serviciile de canalizare conform tarifelor aprobate în vigoare în perioada de calcul.

Modificarea taxelor se va aduce la cunoştinţa beneficiarilor cu 30 de zile înainte de aplicare.

Art. 49. Plăţi

Plata facturilor este obligatorie şi se va face integral în termen de 5 zile de la data primirii de către beneficiar, putându-se face contestaţie privind cantitatea de apă deversată la canal.

Tariful legal aprobat nu poate fi contestat.

Conform O.U. nr. 7/1998 tarifele trebuie avizate de Oficiul Concurenţei.

Art. 50. Facturare

Unitatea prestatoare va încasa de la beneficiari contravaloarea următoarelor lucrări care nu intră în tariful serviciului de canalizare:

desfundarea racordurilor,

repararea racordurilor sau canalelor uzate sau distruse prematur ca urmare a deversării de ape necorespunzătoare;

curăţirea canalelor în caz că se dovedşte că au fost colmatate ca urmare a deversărilor necorespunzătoare,

evacuarea cu autospeciale a apelor uzate din subsoluri inundate, ca urmare a defecţiunilor din reţeaua interioară de canalizare.

CAP. IX. DIVERSE INTERDICŢII

Art. 51.

Nimeni nu are voie să afecteze integritatea reţelei de canalizare sau să împiedice buna sa funcţionare, sub nici un mobiv. Integritatea canalelor care străbat incinte închise, definitive sau provizorii sau alte terenuri decât cele aparţinând domeniului public, va fi asigurată de cei care deţin respectivele incinte sau teritorii.

Art. 52.

Pe traseul canalelor este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive, iar pe anexele canalelor nu se admite depozitarea de materiale, utilaje, alte obiecte sau parcarea de maşini. Executarea de construcţii peste canal constituie infracţiune.

Art. 53.

La amplasarea construcţiilor de orice fel se va respecta distanţa faţă de canale, conform normativelor în vigoare.

Art. 54.

În afara personalului unităţii prestatoare, nimeni nu are dreptul să manevreze capacele sau grătarele anexelor canalizării sau să intervină într-un fel oarecare în interiorul canalelor. Aceleaşi interdicţii sunt valabile  în timpul viitor.

Art. 55.

Execuţia lucrărilor de orice fel şi în special cele în săpătură, pe traseele reţelei de canalizare, se face în conformitate cu instrucţiunile şi avizele unităţii prestatoare.

Înainte de începerea lucrărilor se va solicita unităţii prestatoare delegat pentru identificarea pe teren a canalelor şi se va încheia act de predare-primire a traseului.

Art. 56.

Execută lucrări, inclusiv transporturile pe traseele reţelei de canalizare, chiar fără întocmirea acestui act, nu exclude responsabilitatea pentru distrugerea sau scoaterea din funcţiune a reţelei.

Art. 57.

Pe tot timpul desfăşurării lucărilor de orice fel pe traseul canalelor, identificate şi predate, constructorul răspunde de integritatea şi buna funcţionalitae a reţelei de canalizare. Orice degradare sau neajuns se va remedia prin grija şi pe cheltuiala constructorului, iar pagubele produse beneficiarilor (unităţilor prestatoare) ca urmare a acestor degradări sau neajunsuri vor fi suportate tot de către constructor.

ARt. 58.

Dacă în timpul lucrărilor pe traseele canale s-a întrerupt scurgerea apelor, fie din cauza unei avarii, fie din cauza unei înfundări, lucrările pe şantier se întrerup până la remedierea defecţiunii, constatată ca atare de către delegatul unităţii prestatoare.

Art. 59.

La terminarea lucrărilor constructorul va convoca delegatul unităţii prestatoare pentru a preda canalele şi anexele lor, în starea, cantitatea, calitatea pe care le-au avut înainte de începerea lucrărilor. Dacă pentru construcţia executată s-au impus prin proiect devieri sau modificări ale canalelor, acestea se vor recepţiona ca lucrări noi, conform legilor în vigoare, costul lucrărilor fiind suportat de beneficiar.

Art. 60.

În cazul avarierii canalelor publice care străbat incinte închise, deţinătorii incintelor nu pot pretinde despăgubiri de la unitatea prestatoare pentru eventualele daune produse.

Deţinătorii incintelor au obligaţia de a-şi lua măsuri de protecţie, cunoscând că în caz de prăbuşire poate fi afectat terenul pe o fâşie egală cu de două ori adâncimea canalului, anexată pe canal. De asemenea, deţinătorii de incintă au obligaţia de a asigura accesul unităţii prestatoare pentru remedierea avariilor.

CAP. X. DISPOZIŢII DE APLICARE.

Art. 61. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni:

În cazul în care se constată existenţă unei contravenţii săvârşite de utilizatori sau prestatori se pot aplica sancţiuni fără să fie nevoie de o somaţie prealabilă.

Contravenţiile prevăzute în prezentul regulament se constată şi se sancţionează pe baza procesului-verbal de constravenţie de către primar şi de împuterniciţii acestuia, de inspectorii angajaţi ai Primăriei.

Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea contravenţională, iar pentru pagubele cauzate, persoanele fizice sau juridice vinovate pentru fapta contravenţională vor fi obligate şi la plata despăgubirilor legale.

Sunt interzise:

 1. Legarea instalaţiilor interioare de canalizare la reţelele publice de canalizare fără autorizaţia prealabilă a prestatorului serviciului, restabilirea, în orice mod, a legăturilor instalaţiilor interioare de canalizare, ca reţelele publice de canalizare, în cazul în care întreruperea s-a făcut de prestatorul serviciului;
 2. evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare fără respectarea restricţiilor de calitate şi debite, stabilite de deţinătorii acestor reţele;
 3. întreruperea serviciului de canalizare fără motive de forţă majoră;
 4. neasigurarea întreţinerii şi exploatării staţiilor şi instalaţiilor de preluare a calităţii apelor la capacitatea autorizată, lipsa de urmărire, prin analiza de laborator a eficienţei acestora şi de intervenţie operativă în caz de neîncadrare în normele de calitate şi în limitele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor;
 5. neintervenirea de către unitatea prestatoare după 24 ore de la data solicitării evidenţiată în registrul de exploatare, pentru desfundarea canalizării,
 6. neînregistrarea de către dispecer a reclamaţiilor în registrul de exploatare,
 7. neremedierea defecţiunii unui racord aparţinând reţelei publice în mai puţin de 48 de ore de la data înregistrării în registrul de exploatare;
 8. deversarea la canalizare fără racord;
 9. executarea fără aprobarea prealabilă a prestatorului serviciului de lucrări pentru modificarea sau amplificarea instalaţiilor de canalizare;
 10. executarea de instalaţii interioare de canalizare prin persoane neautorizate de prestatorul serviciului pentru asemenea lucrări;
 11. amplasarea de alte instalaţii subterane pe aceleaşi trasee cu cele ale conductelor de canalizare, între diversele reţele subterane fiind obligatorie respectarea distanţelor minime prevăzute de STAS 8591/1-91;
 12. evacuarea la canal a apelor reziduale cu caracter agresiv sau nociv care prin compoziţia lor pot provoca degradarea sau distrugerea sau pot periclita viaţa lucrătorilor care intervin pentru întreţinerea şi exploatarea acestora, precum şi ape conţinând substanţe solide în suspensie sau antrenate care pot duce la colmatarea sau scoaterea din funcţiune a canalelor prin sedimentarea, coagularea sau întărirea materialelor şi substanţelor conţinute;
 13. aruncarea în reţelele interioare sau exterioare de canalizare gunoi, pământ sau alte obiecte care pot provoca înfundarea acestora sau să împiedice exploatarea şi întreţinerea acestora;
 14. neracordarea grupurilor sanitare la reţeaua de canalizare din construcţiile de locuinţe sau spaţiile cu altă destinaţie, în termen de 3 (trei) ani de la data aprobării prezentului regulament;
 15. neîncheierea unor convenţii între unitatea prestatoare şi întreprinderi care deversează ape uzate industriale în cazul în care apele uzate industriale nu pot fi asimilate apelor menajere;

 16. neîncheierea de contracte între întreprinderile care deversează ape uzate industriale şi unitatea prestatoare;

 17. îngrădirea agentului constatator al unităţii prestatoare sau a oricărui alt organism autorizat de a efectua prelevări de probe şi controale în căminele de vizitare în scopul de a verifica dacă apele uzate industriale deversate în reţeaua de canalizare sunt conforme cu prescripţiile şi corespund convenţiei speciale de deversare stabilite;
 18. nemenţinerea în permanenţă a instalaţiilor de preepurare în bună stare de funcţionare;
 19. nescoaterea din funcţiune a foselor de colectare şi a altor instalaţii de aceeaşi natură din momentul instalării noului racord;
 20. orice racord direct între conductele de apă potabilă şi de canalizare ape uzate este strict interzis. Sunt de asemenea interzise oricare dispozitive susceptibile de a lăsa apele uzate să penetreze în conducta de apă potabilă, fie prin aspirare cauzată de scădere de presiune accidentală, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune creată în reţeaua evacuare;
 21. neluarea măsurilor de funcţionare a WC-urilor publice pe toată durata anului conform normelor sanitare în vigoare;
 22. neintroducerea grupului sanitar racordat la reţeaua de canalizare din construcţiile de locuinţe sau spaţiile cu altă destinaţie în termen de 3 (trei) ani de la data aprobării prezentului regulament;
 23. este strict interzisă evacuarea prin canalizare a gunoaielor menajere, chiar după măcinarea prealabilă;
 24. nepermiterea accesului lucrărilor unităţii prestatoare pentru controlul stării tehnice a instalaţiilor;
 25. infestarea subsolurilor blocurilor şi construcţiilor de orice fel cu apă uzată sau pluvială provenită din exploatarea defectuoasă sau neefectuarea la timp a reparaţiilor la instalaţiile din subsoluri;
 26. folosirea jgheaburilor şi burlanelor de apă pluvială la evacuarea apelor uzate;
 27. neschimbarea contractului în cazul în care utilizatorii extinde folosinţele de apă;
 28. neîntreţinerea în stare corespunzătoare a căminelor de racord de canalizare;
 29. neprezentarea unităţii industriale a buletinelor de analiză solicitate de organul de control;
 30. deversarea la canalizare a resturilor de hidrocarburi sau a altor reziduuri nocive;
 31. executarea de instalaţii de canalizare prin persoane neautorizate de prestatorul serviciului;
 32. deteriorarea sau distrugerea din culpă a instalaţiilor publice de canalizare de orice fel ca: capace de canal, guri de scurgere, vane, conducte de canal şi alte anexe ale acestora;
 33. blocarea căminelor pe reţelele publice de canalizare, precum şi executarea de lucrări pe traseul acestora care să împiedice întreţinerea şi exploatarea în condiţii normale;
 34. executarea de lucrări de vidanjare cu utilaje sau personal neautorizat, precum şi descărcarea vidanjelor în reţeaua de canalizare sau în alte locuri decât cele anume stabilite de prestatorul serviciului; neridicarea în decurs de 24 ore a reziduurilor în urma curăţării gurilor de scurgere;
 35. descărcarea pe timpul iernii a zăpezii în canalizarea orăşenească în afara punctelor stabilite de Primărie;
 36. deschiderea de şantiere care afectează zone ale reţelelor de canal, fără încheierea în prealabil a unui protocol de predare-primire şi întreţinere a reţelelor edilitare din zona afectată şi predarea în stare iniţială către destinatar după executarea lucrărilor;
 37. amplasarea căminelor de racord la canalizare în interiorul clădirilor;
 38. amplasarea de căi rulare (tren, tramvai, macarale) pe traseul conductelor de canalizare;
 39. amplasarea de construcţii definitive sau provizorii peste conductele de canalizare,
 40. plantarea de arbori pe traseele de canalizare, conform STAS 11210/88,
 41. lăsarea căminelor de vizitare şi gurilor de scurgere neacoperite;
 42. nerefacerea locului unde s-a intervenit pentru reparaţii sau lucrări noi în termenul şi condiţiile impuse prin aviz de către Primărie;
 43. nemenţinerea gurilor de scurgere în permanentă stare de funcţionare;
 44. folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descărcarea apelor uzate de la un alt imobil;
 45. parcarea autovehiculelor peste căminele de vizitare sau gurile de scurgere;
 46. acoperirea cu beton, asfalt, pavaj etc. a căminelor şi gurilor de scurgere;
 47. nimeni nu are voie să afecteze integritatea reţelei de canalizare sau să împiedice buna sa funcţionare, sub nici un motiv;
 48. nerespectarea normativului privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură conform STAS 8591/1-1991;
 49. nerespectarea normativului privind marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi conform STAS 9570/1-89.

Art. 62. Sancţiuni:

Contravenţiile prevăzute la art. 61, săvârşite de persoanele fizice şi persoanele juridice, se sancţionează după cum urmează.

a) de la 500.000 la 1.000.000 lei - persoane juridice şi de la 250.000 la 500.000 lei - persoane fizice,

faptele prevăzute la art. 61, pct. 6), 10), 13), 17), 24), 28), 33), 35), 40) şi 45);

b) de la 1.000.000 la 2.000.000 lei - persoane juridice şi

de la 500.000 la 1.000.000 lei - persoane fizice,

faptele prevăzute la art. 61, pct. 26), 27), 31), 34), 43) şi 44);

c) de la 2.000.000 la 3.000.000 lei - persoane juridice şi

de la 1.000.000 la 2.000.000 lei - persoane fizice,

faptele prevăzute la art. 61, pct. 1), 7), 8), 9), 11), 14), 15), 1]6), 19), 21), 22), 23), 25), 29), 32), 36), 38), 39), 47), 48) şi 49);

d) de la 4.000.000  la 10.000.000 lei - persoane juridice şi

de la 1.000.000 la 3.000.000 lei - persoane fizice,

faptele prevăzute la art. 61, pct. 2), 3), 4), 5), 12), 18), 20), 30), 37), 41) şi 46);

e) de la 500.000 la 3.000.000 lei - persoane juridice şi fizice, faptele prevăzute la art. 61, pct. 42).

Art. 63.

La intrarea în vigoare a prezentului regulament se abrogă regulamentul serviciilor de canalizare în municipiul Braşov aprobat de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 34 din 17 iulie 1992.

 

ÎNTOCMIT,

sing. IREN FULOP