Hotărârea nr. 260/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ EVALUARE, PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. BOBULUI NR. 6, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARÃ S.C. MONISAN PREST S.R.L. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  260

din data de 30 octombrie 2000

 

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 6, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiară S.C. MONISAN PREST S.R.L. Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 20.344/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă Adminsitrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 6, în suprafaţă de 3,30 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiară S.C. Monisan Prest S.R.L. Braşov,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

 

 

     ART. 1. Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 6, identificat prin C.F. nr. 30841, cu nr.top. 11276/7/1/2, în suprafaţă de 3,30 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. Monisan Prest S.R.L.

     ART. 2. Preţul terenului care va fi înscris conform expertizei întocmită de S.C. Trimcad S.A., în C.F. nr. 30841, cu nr.top. 11276/7/1/2, este de 7.236.900 lei, adică 330 USD (1 USD = 21.930 lei, la data de 2 august 2000), revenind o redevenţă de 4 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei, la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 1.12.2004. După expirarea duratei concesiunii, terenul va fi adus la destinaţia iniţială.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3062/2000 este pentru construcţie trepte şi podest la imobilul înscris în C.F. nr. 30878, cu nr.top. 11338/1/1/2.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA