Hotărârea nr. 26/2000

OBIECT:*DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL, CARE VA PARTICIPA LA VERIFICAREA CRITERIILOR PENTRU CLASIFICAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICILUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 26

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: desemnarea reprezentantului Consiliului Local, care va participa la verificarea criteriilor pentru clasificarea structurilor turistice de primire

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 21.749/1999 al Serviciului Contencios, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, care să participe la verificarea îndeplinirii criteriilor pentru clasificarea structurilor turistice de primire,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 601/1997 şi ale Ordinului nr. 61/1999, pentru aplicarea Normelor metodologice şi a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistică,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        Articol unic: Se desemnează Preşedintele Comisie nr. 4, ca reprezentant al Consiliului Local Braşov, care va participa la verificarea îndeplinirii criteriilor privind clasificarea structurilor turistice de primire alături de specialiştii Oficiului de Autorizare şi Control în Turism.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA