Hotărârea nr. 259/2000

OBIECT: APROBARE PUD SEDIU FIRMÃ, SPAŢII MONTAJ şI DEPOZITE PE DN 13; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 30.629 DIN 12.10.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AM

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  259

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. - Sediu firmă, spaţiimontaj şi depozite pe DN 13

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T 30.629 din 12 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. - Sediu firmă, spaţii montaj şi depozite pe DN 13,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - Sediu firmă, spaţii montaj şi depozite pe DN 13, proiect nr. 37/2000, elaborat de către arhitect Ileana Filipescu şi iniţiat de către S.C. Elmas S.R.L.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA