Hotărârea nr. 258/2000

OBIECT: RESPINGERE PUD CENTRU DE INSTRUIRE, GARAJE şI SPAŢII DE DEPOZITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 29.640 DIN 06.10.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  258

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT: respingere P.U.D. - Centru de instruire, garaje şi spaţii de depozitare

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T 29.640 din 6 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. Centru de instruire, garaje şi spaţii de depozitare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge proiectul P.U.D. - Centru de instruire, garaje şi spaţii de depozitare, str. De Mijloc nr. 183-185, proiect nr. L 07/1999, elaborat de către S.C. L'Image S.R.L. şi iniţiat de către S.C. Sorin Mihai S.R.L., întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi prevăzut de lege.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA