Hotărârea nr. 256/2000

OBIECT: MÃSURI PRIVIND DESFIINŢAREA SAU MUTAREA CONSTRUCŢIILOR PROVIZORII (DEFINITE CONFORM ART. 3, LIT. G DIN LEGEA NR. 50/1991, REP.), AMPLASATE NELEGAL ÎN ZONA DRUMURILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  256

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT: măsuri privind desfiinţarea sau mutarea construcţiilor provizorii (definite conform art. 3, litera g din Legea nr. 50/1991, republicată), amplasate nelegal în zona drumurilor publice din Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 27.212/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Autorizare Liberă Iniţiativă, Ocupare Locuri Publice,

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 60, litera a din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică,

În temeiul art. 20, literele g, s şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Construcţiile provizorii - definite conform legii - amplasate nelegal în zona drumurilor publice din Municipiul Braşov, vor fi desfiinţate sau mutate de către proprietari în termen de 3 (trei) zile de la somarea acestora de către primar.

     ART. 2. În cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1, construcţiile provizorii amplasate nelegal în zona drumurilor publice, vor fi desfiinţate sau mutate de către administratorul drumului, prin grija Primarului Municipiului Braşov şi al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, urmând ca acesta să acţioneze în vederea recuperării cheltuielilor de la proprietarii construcţiilor provizorii în cauză, conform legii.

     ART. 3. Construcţiilor provizorii ai căror proprietari nu se cunosc şi care urmează a fi desfiinţate sau mutate - conform art. 1 şi 2 - din zona drumurilor publice din Municipiul Braşov, li se vor aplica prevederile legale privind regimul bunurilor abandonate.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA