Hotărârea nr. 255/2000

OBIECT: AJUSTAREA TARIFELOR DE CÃLÃTORIE DIN MUNICIPIUL BRAşOV, PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT URBAN ÎN COMUN DE CÃLÃTORI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 25. 681/

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  255

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT: ajustarea tarifelor de călătorie din Municipiul Braşov, pentru activitatea de transport urban în comun de călători

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 25.681/25.10.2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune analizarea şi hotărârea cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie din Municipiul Braşov, pentru activitatea de transport urban în comun de călători,

Având în vedere adresa nr.ad. 25.681/25.10.2000 a R.A.T. Braşov, însoţită de anexele I, IA, IB,

Ţinând cont de prevederile art. II din O.G.U. nr. 148/2000,

În temeiul art. 20, literele e, j şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor de călătorie din Municipiul Braşov, începând cu data de 1 noiembrie 2000, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA

ANEXA 1                    

la H.C.L. nr. 255/2000            

Tarife la bilete şi abonamente de călătorie în transportul urban în comun de călători ce se vor aplica începând la data de 1 noiembrie 2000 de către R.A.T. Braşov, în Municipiul Braşov

Tarife ajustate cu indice '109,2% propuse a se aplica cu data de 1 noiembrie 2000

I. Transport urban de călători pe bază de bilete:

Pe toate traseele din Municipiul Braşov   - 1 călătorie                  3.000

                                          bilet cu 2 călătorii           6.000

Linia 18 Bartolomeu - Stupini - IAR       bilet cu 2 călătorii           6.000

Linia 24 Bartolomeu - Lânii- IAR          bilet cu 2 călătorii           6.000

Linia 28 Livada Poştei - Lânii- IAR       bilet cu 2 călătorii           6.000

Linia 20 Poiana Braşov                    1 călătorie                    6.000

II. Transport urban de călători pe bază de abonament:

Abonament pe 1 linie                     abonament/lună                 71.000

Abonament pe 2 linii                     abonament/lună                115.500

Abonament pe toate liniile               abonament/lună                169.500

Tronson                                  abonament/lună                 87.500

Linia 18 Bartolomeu - Stupini            abonament/lună                 71.000

Linia 24 Bartolomeu - Lânii - IAR        abonament/lună                 71.000

Linia 20 Livada Poştei - Lânii- IAR      abonament/lună                 71.000

Linia 20 Poiana Braşov                   abonament/lună                164.000

Abonament nenominalizat                  abonament/lună                438.000

Abonament pe toate liniile   

          - 1 zi                                                          11.000

          - 7 zile                                                        55.000

          - 10 zile                                                       71.000

Tarifele propuse conţin TVA de 19%.