Hotărârea nr. 254/2000

OBIECT: STABILIREA COTELOR PÃRŢI DE PARTICIPARE LA REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII şI LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETÃŢII COMERCIALE CARE VA AVEA CA PRINCIPAL OBIECT DE ACTIVITATE FINANŢAREA, EXECUŢIA şI GESTIONAREA INVESTIŢIEI "RAMPA ECOLOGICÃ REGIO

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  254

din data de 13 octombrie 2000

OBIECT: stabilirea cotelor părţi de participare la realizarea obiectivului de investiţii şi la capitalul social al societăţii comerciale care va avea ca principal obiect de activitate finanţarea, execuţia şi gestionarea investiţiei "Rampa ecologică regională Braşov şi închiderea rampelor existente" 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 32.493/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii,

Având în vedere prevederile art. 18, alin. 2 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 28 şi art. 90 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să negocieze cu partenerii: Municipiul Săcele, Consiliul Judeţean Braşov, S.C. Comprest S.A., S.C. Cibin S.R.L., cota de participare a Municipiului Braşov în Parteneriatul Public Privat, reprezentat în societatea ce se va crea în vederea finanţării, construirii şi gestionării rampei ecologice.

     ART. 2. Procentul de participare a Municipiului Braşov va fi de minimum 45%.

     ART. 3. Art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre sunt valabile numai în cazul selectării proiectului de către autorităţile competente, în vederea accesării fondurilor ISPA alocate pentru 2001.

     ART. 4. Protocolul negociat şi încheiat cu partenerii din societate, precum şi proiectul actului constitutiv se vor supune aprobării Consiliului Local Braşov.

     ART. 5. Prezenta împuternicire este valabilă până la data de 23 octombrie 2000.

     ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

SORIN  GRIGORESCU