Hotărârea nr. 253/2000

OBIECT: PLATA ÎN AVANS ÎN LUNA OCTOMBRIE A SUBVENŢIEI PENTRU TRIM. IV 2000 CÃTRE R.A. TERMO CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 OCTOMBRIE 2000; AVÂND ÎN VEDERE NECESITATEA APROVIZIONÃRII CU COMBUSTIBIL SOLID şI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  253

din data de 2 octombrie 2000

OBIECT: plata în avans în luna octombrie a subvenţiei pentru trimestrul IV 2000 către R.A. TERMO

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 2 octombrie 2000,

Având în vedere necesitatea aprovizionării cu combustibil solid şi lichid pentru furnizarea de agent termic populaţiei Municipiului Braşov în iarna 2000-2001;

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se acordă plata în avans în luna octombrie a subvenţiei aprobate pentru trimestrul IV 2000, în sumă de 14 miliarde lei, către R.A. Termo Braşov, în vederea furnizării energiei termice către populaţie în iarna 2000-2001.

     ART. 2. R.A. TERMO Braşov va acorda în avans producătorilor sumele de bani pentru achiziţionarea de combustibil solid şi lichid proporţional cu cantitatea de agent termic ce va fi furnizată populaţiei de fiecare producător în parte.

     ART. 3. La şedinţa din luna octombrie Consiliul Local se va pronunţa asupra plăţii în avans şi a altor posibile suplimentări a subvenţiei, în urma analizării execuţiei bugetare la zi.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIA   GHIŞE