Hotărârea nr. 252/2000

OBIECT: PUD HALÃ DEPOZITARE STR. LUNII NR. 2, ÎN EXTINDERE LA CLÃDIREA COMIX SCA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 24.572 DIN 6 SEPTEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEG

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  252

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: P.U.D. - hală depozitare str. Lunii nr. 2, în extindere la clădirea Comix S.A.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 24.572 din 6 septembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind documentaţia P.U.D. - hală depozitare str. Lunii nr. 2, în extindere la clădirea Comix S.C.A.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se aprobă documentaţia P.U.D. - hală de depozitare pe str. Lunii nr. 2, întrucât terenul în cauză este revendicabil.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI