Hotărârea nr. 250/2000

OBIECT: REALIZAREA INVESTIŢIEI "RAMPA ECOLOGICÃ REGIONALÃ BRAşOV şI ÎNCHIDEREA ECOLOGICÃ A RAMPELOR EXISTENTE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 29.789/2000 AL DIRECŢ

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  250

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: realizarea investiţiei "Rampa ecologică regională Braşov şi închiderea ecologică a rampelor existente"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 29.789/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii,

Având în vedere prevederile art. 18, alin. 2 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 28 şi art. 90 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate nr. 3675/2000, înaintat de S.C. Comprest S.A., având ca obiect închiderea ecologică a rampelor existente şi realizarea noii rampe ecologice varianta I, având următorii indicatori tehnico-economici:

  • Valoarea investiţiei         - 27.767.676 euro
  • Suprafaţa ocupată            - 30,5 ha
  • Durata de execuţie           - 23 ani

Lucrările prevăzute a se executa şi eşalonarea execuţiei lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Se aprobă propunerea de amplasament a rampei ecologice regionale făcută de Municipiul Săcele şi anume în zona CET de pe raza Municipiului Săcele, conform planului de situaţie - Anexa 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 3. Se aprobă participarea Municipiului Braşov, în cadrul Programului ISPA în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă în cotă maximă de 70% din valoarea de investiţie, pentru închiderea ecologică a rampelor existente şi realizarea noii rampe ecologice.

     ART. 4. Se aprobă în principiu înfiinţarea în condiţiile legii a unei societăţi comerciale de către Municipiul Braşov, Municipiul Săcele, Consiliul Judeţean Braşov, S.C. Comprest S.A., S.C. Cibin S.R.L., alte consilii locale şi agneţi economici specializaţi sau investitori, care să aibă ca obiect principal de activitate finanţarea, execuţia şi gestionarea închiderii rampelor existente şi deschiderii noii rampe ecologice.

Forma juridică a societăţii, capitalul social constituit prin aportul persoanelor juridice implicate mai sus, etc., se vor stipula în actul constitutiv al societăţii ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local Braşov şi celorlalte persoane juridice.

Participarea la înfiinţarea societăţii rămâne deschisă şi altor persoane juridice implicate în domeniul managementului deşeurilor.

     ART. 5. Se aprobă ca aportul Municipiului Braşov la înfiinţarea societăţii să fie în procent de maxim 80%.

     ART. 6. Prevederile art. 1-5 din prezenta hotărâre sunt valabile numai în cazul selectării proiectului de către autorităţile competente, în vederea accesării fondurilor ISPA 2001.

     ART. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI

ANEXA 1                

la H.C.L. nr. 250/2000         

 

 

 

 

 

  

Nr.

crt.

Lucrările ce se execută

Valoarea investiţiei

EURO

Anul

1.

Închiderea ecologică a rampei Timiş-Triaj

500.000

2002-2004

2.

Închiderea ecologică a rampei Uzina 2, realizarea instalaţiei

de captare a biogazului

2.110.014

2001-2004

3.

Deschiderea celulei nr.1 a noii rampe (clădire administrativă,

cântar, atelier reparaţii, staţie de tratare a apelor uzate, instalaţii

de captare şi utilizare a biogazului)

2.051.205

2001-2003

4.

Deschiderea celulei nr. 2 a noii rampe, microincinerator pentru

deşeuri periculoase şi provenite din spitale

2.716.927

2004-2007

5.

Deschiderea celulei nr. 3 a noii rampe

1.671.397

2007-2009

6.

Instalaţie de selectare, topire aluminiu

14.000.000

2008-2009

7.

Deschiderea celulei nr. 4 a noii rampe

1.650.845

2010-2012

8.

Închiderea ecologică a noii rampe

1.010.498

2012-2023

9.

Costuri de proiectare, asistenţă tehnică

2.056.791

 

 

TOTAL GENERAL

27.767.676 euro

2001-2023