Hotărârea nr. 25/2000

OBIECT:*AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR.REPUBLICII (LÂNGA REGIONALA CFR)*.

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 25

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: amplasarea unei construcţii provizorii pe str. Republicii (lângă Regionala C.F.R.)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 602 din 07.01.2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea amplasării unei construcţii provizorii pe str. Republicii (lângă Regionala C.F.R.),

În temeiul art. 20, litera g, art. 28 şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a terenului situat în Braşov, str. Republicii (lângă Regionala C.F.R.), conform schiţei anexă la prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii (cabină), pentru furnizarea de informaţii cetăţenilor de către Poliţia Municipiului Braşov.

Folosinţa gratuită a terenului: pe o perioadă de 5 ani.

Suprafaţa terenului: 5 m.p.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA