Hotărârea nr. 249/2000

OBIECT: PLATA DIN BUGETUL LOCAL A TRANSPORTULUI CORULUI "MELOS" LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE COR TARGOVISTE - BULGARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.846/2000

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  249

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: plata din bugetul local a transportului corului "Melos" la Festivalul Internaţional de Cor Târgovişte - Bulgaria

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 23.846/2000, prin care se propune aprobarea plăţii din bugetul local a transportului corului "Melos" la Festivalul Internaţional de Cor Târgovişte - Bulgaria,

În temeiul art. 20, literele e, p şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă plata din bugetul local a transportului Corului "Melos" la Festivalul Internaţional de Cor Târgovişte - Bulgaria, în sumă de 20.000.000 lei.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI