Hotărârea nr. 248/2000

OBIECT: CONFERIREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAşOV, D-LUI MIHAI CLAUDIU COVALIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; AVÂND ÎN VEDERE MERITELE DEOSEBITE ALE D

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  248

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: conferirea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului Mihai Claudiu Covaliu

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Având în vedere prevederile meritele deosebite ale domnului Mihai Claudiu Covaliu, de-a lungul activităţii sale sportive, care au culminat cu obţinerea titlului olimpic la sabie, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Sydnei - Australia 2000,

În temeiul art. 20, litera u şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se conferă titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului Mihai Claudiu Covaliu.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI