Hotărârea nr. 247/2000

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 162/1999 - "REGULAMENTUL PRIVIND CREşTEREA ANIMALELOR DOMESTICE şI A PÃSÃRILOR DE CURTE ÎN MUNICIPIUL BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERAT

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  247

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 162/1999 - "Regulamentul privind creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 28.821 din 11 septembrie 2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 162/1999 - "Regulamentul privind creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov",

Având în vedere prevederile Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974, modificată şi completată prin Legea nr. 75/1991, Decretul nr. 71/1951, privind prevenirea şi combaterea turbării la câini, Legea nr. 3/1978, pentru asigurarea sănătăţii populaţiei, O.M.S. nr. 536/1997, Legea nr. 50/1991, republicată, Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se modifică Regulamentul privind creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov, după cum urmează:

a) Se modifică art. 8, care va avea următorul conţinut:

"Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini în magazine, săli de spectacole şi sport, mijloace de transport în comun, locuri de joacă pentru copii, şcoli şi grădiniţe, dacă această interdicţie este semnalizată. Fac excepţie câinii aparţinând Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, care sunt însoţiţi şi se află în misiune.

Plimbatul câinilor se poate face pe străzile municipiului şi în zonele de agrement din Municipiul Braşov, cu excepţia celor care sunt semnalizate cu indicatoare - accesul interzis pentru animale.

Administratorul spaţiului public are obligaţia să semnalizeze corespunzător interdicţia".

b) Se introduce un nou articol la Cap. II, respectiv art. 16, care va avea următorul conţinut:

"societăţile comerciale au obligativitatea ca să permită accesul echipajelor de hingherit-ecarisaj în incinta unităţii pentru ridicarea câinilor vagabonzi, iar în cazul în care societatea coemrcială doreşte să păstreze (înfieze) câini, aceştia pot fi înfiaţi doar după efectuarea operaţiilor de sterilizare, vaccinare, marcare.

Totodată, societăţile comerciale pot să crească şi să întreţină câini, dacă împrejmuirea proprietării este corespunzătoare şi nu permite ieşirea câinelui pe domeniul public".

c) Se va modifica art. 10 şi va avea următorul conţinut:

"Nedeclararea deţinerii câinilor de către persoanele fizice şi juridice la Primăria Municipiului Braşov, în vederea plăţii taxelor, se sancţionează cu amendă în cuantum de cinci taxe anuale, pentru deţinerea de câine, la nivelul celor aprobate de către Consiliul Local".

     ART. 2. Se modifică Cap. IV. "Sancţiuni şi amenzi", în sensul că se introduce la Cap. II, art. 16, amenda între 3.000.000 - 6.000.000 pentru persoane juridice.

     ART. 3. Regulamentul modificat conform prezentei hotărâri va fi republicat.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI

 

  

R E G U L A M E N T

privind creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov

CAP. I.   DISPOZIŢII  GENERALE

           ART. 1. Creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov se poate face ţinând cont de prevederile Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974, modificată şi completată prin Legea nr. 75/1991, Decretul nr. 71/1951, privind prevenirea şi combaterea turbării la câini, Legea nr. 8/1978 pentru asigurarea sănătăţii populaţiei, Ordinul nr. 76/23 mai 1979, privind amplasarea, proiectarea şi sistematizarea obiectivelor zootehnice şi de industrie alimentară, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/23.06.1997, Legea nr. 50/1991 şi Legea protecţiei mediului nr. 137/1995.

CAP. II.  CREŞTEREA ŞI ÎNTREŢINREA CÂINILOR ŞI PISICILOR

              ART. 2. Cetăţenii care deţin câini şi pisici, în mod obligatoriu, vor avea carnet de sănătate al animalului, care trebuie să cuprindă toate acţiunile sanitar-veterinare (vaccinări, deparazitări), cuprinse în normele specifice în domeniu. Certificatul trebuie să fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat.

               ART. 3. Cetăţenii care locuiesc în blocuri de apartamente, pe aceeaşi scară, pot creşte şi întreţine câini şi pisici numai cu acordul scris al Adunării Generale a asociaţiei de proprietari. În momentul cererii acordului scris, deţinătorul este obligat să prezinte colocatarilor carnetul de sănătate al animalului.

În mod obligatoriu, deţinătorii de animale vor lua măsuri ca acesta să nu murdărească şi să nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi). În caz contrar vor fi obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor deteriorate şi plata daunelor, la solicitarea asociaţiei de proprietari. Asociaţia de proprietari este îndreptăţită să stabilească contribuţia deţinătorilor de animale la plata cheltuielilor de întreţinere (gaz, apă rece, apă caldă, curăţenie în spaţiile de folosinţă comună), pe apartament.

               ART. 4. Cetăţenii care locuiesc în imobile cu mai multe apartamente şi curte de folosinţă comună, pot creşte şi întreţine câini şi pisici numai cu acordul scris al celorlalţi locatari, respectând condiţiile impuse în art. 2 şi 3.

              ART. 5. Cetăţenii care au în proprietate imobile având şi curte pot să crească şi să întreţină câini sau animale de casă, dacă împrejmuirea proprietăţii este corespunzătoare şi nu permite ieşirea câinelui, animalului pe domeniul public.

Pentru cazurile de la art. 4 şi 5 este obligatorie respectarea art. 16, cap. I din O.M.S. nr. 536/23.06.1997, care prevede ca adăposturile animalelor se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor.

            ART. 6. Pentru toţi deţinătorii este obligatorie întreţinerea câinilor şi/sau pisicilor într-o perfectă stare de sănătate şi în condiţii de zoo-igienă adecvate.

             ART. 7. În timpul în care câinii sunt plimbaţi pe domeniul public, indiferent de talie şi rasă, aceştia vor fi purtaţi în lesă şi vor avea botniţă.

Însoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului.

Însoţitorii vor avea asupra lor, în timpul plimbării: măturică, pungă P.V.C. şi mănuşi în vederea colectării dejecţiilor produse de câini. După colectare, punga va fi închisă etanş şi depusă în europubela sau eurocontainerul aparţinând deţinătorului câinelui sau asociaţiei de proprietari din care face parte deţinătorul.

              ART. 8. Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini în magazine, săli de spectacole şi sport, mijloace de transport în comun, locuri de joacă pentru copii, şcoli şi grădiniţe, dacă această interdicţie este semnalizată. Fac excepţie câinii aparţinând Ministerului de Interne, care sunt însoţiţi şi se află în misiune.

Plimbatul câinilor se poate face pe străzile municipiului şi în zonele de agrement din Municipiul Braşov, cu excepţia celor care sunt semnalizate cu indicatoare - accesul interzis pentru animale.

Administratorul spaţiului public are obligaţia să semnalizeze corespunzător interdicţia.

              ART. 9. Câinii vagabonzi (comunitari) din Municipiul Braşov vor fi ridicaţi de pe domeniul public şi privat al municipiului, de către firme specializate, care în prealabil au încheiat un contract de prestări servicii cu Primăria Municipiului Braşov şi sunt autorizate din punct de vedere igienico-sanitar.

Eliberarea câinilor ridicaţi de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, se va face la cererea proprietarului (în caz că există), în maxim 5 zile (pentru câini de rasă) şi în 3 zile pentru ceilalţi câini, cu achitarea cheltuielilor de tratament şi întreţinere, plus amenda contravenţională stabilită pentru că deţinătorul a lăsat liber câinele pe domeniul public.

Eutanasia câinilor se va face numai de către persoanl sanitar abilitat în acest sens, cu respectarea metodelor precizate de către legile naţionale şi cele internaţionale pentru protecţia animalelor ratificate de România şi se va aplica tuturor câinilor care nu sunt revendicaţi, adoptaţi sau preluaţi de către Agenţia de Protocol a Animalelor.

            ART. 10. Nedeclararea deţinerii câinilor de către persoanele fizice şi juridice la Primăria Municipiului Braşov în vederea plăţii taxelor, se sancţionează cu amendă în cuantumul a cinci taxe anuale, pentru deţinerea de câine, la nivelul celor aprobate de către Consiliul Local.

            ART. 11. Primăria Municipiului Braşov va organiza un cabinet veterinar pentru sterilizarea câinilor şi pisicilor, fără plata prestaţiei, pentru toţi locuitorii care vor solicita aceasta.

Primăria Municipiului Braşov primeşte la azilul realizat, gratuit, câini aduşi de cetăţeni.

            ART. 12. Eliberarea de câini sau pisici, precum şi a puilor lor pe domeniul public este interzisă.

            ART. 13. Aruncarea cadavrelor oricărui fel de animal sau pasăre pe domeniul public este strict interzisă.

Cadavrele se vor preda la locul special amenajat de către Primăria Municipiului Braşov sau la firma specializată S.C. Protan S.A. Codlea.

            ART. 14. Primăria Municipiului Braşov va construi un puţ sec, cu avizul prealabil al Direcţiei Sanitar-Veterinare Braşov, pentru depozitarea cadavrelor animalelor.

            ART. 15. Se interzice organizarea de lupte între câini pe teritoriul municipiului Braşov.

             ART. 16. Societăţile comerciale au obligativitatea ca să permită accesul echipajelor de hingherit-ecarisaj în incinta unităţii pentru ridicarea câinilor vagabonzi, iar în cazul în care societatea comercială doreşte să păstreze (înfieze) cîini, aceştia pot fi înfiaţi doar după efectuarea operaţiilor de sterilizare, vaccinare, marcare.

Totodată, societăţile comerciale pot să crească şi întreţine câini, dacă împrejmuirea proprietăţii este corespunzătoare şi nu permite ieşirea câinelui pe domeniul public.

CAP. III. CREŞTEREA BOVINELOR, CABALINELOR, OVINELOR, PORCINELOR ŞI PÃSÃRILOR DE CURTE

            ART. 17. Pe teritoriul Municipiului Braşov este interzisă creşterea animalelor şi păsărilor în zonele aglomerate ale oraşului. Creşterea bovinelor, cabalinelor, ovinelor, porcinelor şi păsărilor de curte (găini, raţe, gâşte, curcani, etc.), este permisă numai în următoarele condiţii:

a) zonele unde se pot creşte animale sunt:

 • Stupini;
 • Noua-Dârste;
 • Şchei;
 • Bartolomeu Nord
 • Valea Cetăţii (străzile: Tâmpei, Vârful cu Dor, Pictor Grigorescu, Doinei, Calcarului, Temeliei, Papiu Ilarian, MIcu Klein, Al. Odobescu, Diana, Eftimie Murgu, Padina, Crişului, Vasile Alecsandri).

a1) Zonele unde se pot creşte păsări de curte:

 • Stupini
 • Noua-Dârste
 • Şchei
 • Bartolomeu Nourd
 • Valea Cetăţii (străzile: Tâmpei, Vârful cu Dor, Pictor Grigorescu, Doinei, Calcarului, Temeliei, Papiu Ilarian, Micu Klein, Al. Odobescu, Diana, Eftimie Murgu, Padina, Crişului, Vasile Alecsandri).

b) Deţinerea bobinelor, cabalinelor, ovinelor, porcinelor şi păsărilor de curte este permisă numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare: sanitar-veterinară, de mediu, pentru folosirea apei şi evacuarea dejecţiilor şi autorizaţii de construire pentru adăposturi.

          NOTÃ: Este interzisă creşterea animalelor şi păsărilor de curte pe domeniul public.

           ART. 18. Amplasarea adăposturilor se va face în conformitate cu prevederile art. 16, cap. I, din O.M.S. nr. 536/23.06.1997,  numai în baza autorizaţiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată.

Distanţa minimă faţă de locuinţele învecinate este de 10 m. Această distanţă este valabilă, dacă nu este stabilită alta prin studiu de impact.

În conformitate cu Ordinul nr. 7623.05.1979, privind amplasarea, proiectarea şi sistematizarea obiectivelor zootehnice şi de industrie alimentară, adăposturile trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) Terenul să fie salubru, cu structură uniformă şi permeabilă, neinundabil, iar nivelul solului să se situeaze cu cel puţin 0,5 m deasupra nivelului maxim posibil al apelor freatice.

b) Zona de amplasare a adăpostului trebuie să fie lipsită de factori nocivi: fum, pulberi, gaze toxice, mirosuri neplăcute etc.

c) Fundaţia să fie construită astfel încât să evite infiltrarea dejecţiilor sau apele uzate din adăposturi şi a apelor meteorice din exterior;

d) Pardoseala să fie constituită din materiale rezistente la uzura fizică şi chimică şi cu un oarecare grad de elasticitate.

Pardoseala trebuie să fie cu 20-25 cm deasupra solului, având sub stratu de uzură un strat de nisip şi pietriş în grosime de minim 50 cm, pentru întreruperea ascensiunii capilare a apei.

De asemenea, să fie bine protejată împotriva rozătoarelor şi cu o înclinaţie de până la 3%, în funcţie de specia şi categoria animalelor.

e) Pereţii exteriori se vor construi astfel încât să rămână uscaţi, să fie rezistenţi şi cu suprafaţa interioară netedă.

f) Tavanul trebuie să fie termoizolant şi cu sufrafaţă netedă. Înălţimea la care se construieşte, variază în funcţie de specia de animale şi volumul pe care trebuie să-l realizeze adăpostul.

Învelitoarea să fie construită din materiale impermeabile.

Suprafaţa de adăpost necesară: în mb/cap de animal:

 • cabaline, bovine - 1,70-4,50 mp.
 • porcine - 1,20-2,95 m.p.
 • ovine - 0,30-1,80 m.p.
 • păsări - 15-17 capete/m.p.

g) Sursa de apă trebuie să asigure necesarul minim pentru fiecare categorie de animale.

Condiţiile de potabilitate sunt stabilite prin STAS 1342/1977.

h) Dejecţiile de la animale şi apele reziduale să nu fie dirijate spre şanţuri, canale deschise, pâraie şi ape stătătoare.

i) Evacuarea dejecţiilor din adăposturi se va face prin canale închise, amenajate în acest scop, în fose specifice, astfel:

fosa va fi dimensionată funcţie de numărul de animale existente;

fosa va fi obligatoriu betonată, eliminând orice fel de infiltrare a dejecţiilor în sol;

acoperirea fose se va face cu un capac etanş care să nu permită poluarea mediului cu larve, insecte şi miros neplăcut.

Golirea foselor se va face prin vidanjare cu utilaj specializat, iar depozitarea dejecţiilor se va face într-o staţie de epurare a unei unităţi specializate în creşterea animalelor sau păsărilor de curte, în baza unui contract încheiat între proprietarul de animale şi/sau de păsări de curte şi unitatea respectivă, dacă nu este folosit ca îngrăşamânt pe un teren proprietate sau cu contract pe alte terenuri.

În cazul în care proprietarul dispune de mijloace materiale poate amenaja o ministaţie de biogaz.

              ART. 19. În conformitate cu Legea sanitar-veterinară nr. 60/29.10.1974, modificată prin Legea nr. 75/1991 - deţinătorul de animale din sectorul gospodăriilor populaţiei, conform art. 107, pag. 151, este obligat:

a) Să anunţe în minim 24 ore organele sanitar-veterinare din municipiul Braşov, atunci când dobândesc animale provenite din alte localităţi;

b) Proprietarul de animale este obligat să fie arondat la o unitate sanitar-veteriană autorizată;

c) Proprietarul de animale şi/sau păsări de curte este obligat să prezinte organelor de control (Primărie, Poliţie Sanitară), carnetele de sănătate ale animalelor şi/sau păsărilor de curte pe care le deţine,

d) Să nu introducă în efective constituie (turme, cirezi), timp de cel puţin 15 zile, animalele achiziţionate din alte localităţi. Aceste animale vor fi ţinute în perioada de 15 zile numai în gospodăria proprie.

e) Să întreţină animalele şi adăposturile acestora conform regulilor sanitar-veterinare.

f)Să permită persnalului sanitar-veterinar de stat verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie şi să-l sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitar-veterinare.

g) Să respecte şi să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare de stat pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale.

h) Să respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin acte normative în vigoare privind condiţiile de tăiere a animalelor şi de valorificare a produselor obţinute de la acestea.

i) Proprietarul de animale şi/sau păsări de curte este obligat să efectueze acţiuni de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de 6 luni.

j) Se interzice creşterea animalelor şi/sau păsărilor de curte în blocuri de locuinţe.

k) Este interzis plimbatul şi păşunatul animalelor pe domeniul public.

Pentru trecerea turmelor de oi se va solicita aprobarea Primăriei Municipiului Braşov.

CAP. IV.   SANCŢIUNI ŞI AMENZI

Nerespectarea prezentului regulament se sancţionează de către inspectorii împuterniciţi ai Primăriei Municipiului Braşov, astfel:

cap. II, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,12, 13      - amendă între 300.000-900.000 lei

cap. III, art. 16, lit. a, b, art. 17, lit. a-f      - amendă între 600.000-1.200.000 lei          - persoane fizice

                                                                       - amendă între 3.000.000-6.000.000 lei      - persoane juridice

art. 16, litera a                                             - amendă 10.000 lei                                         - persoane fizice şi juridice

art. 17, literele g-i                                       - amendă între 1.000.000-3.000.000 lei        - persoane fizice şi juridice

art. 18, literele a-j                                       - amendă între 600.000-1.200.000 lei           - persoane fizice şi juridice

art. 18, litera k                                             - amendă între 1.000.000-3.000.000 lei        - persoane fizice şi juridice

cap. II, art. 15                                               - amendă între 1.000.000-3.000.000 lei        - persoane fizice şi juridice

             art. 16                                              - amendă între 3.000.000 - 6.000.000 lei       - persoane juridice

Constatarea contravenţiilor şi întocmirea procesului-verbal de amendă la prezentul regulament se face de către inspectorii Primăriei Municipiului Braşov şi de către Gardienii Publici, în baza dispoziţiei de împuternicire emise de Primarul Municipiului Braşov.