Hotărârea nr. 245/2000

OBIECT: REVOCARE H.C.L. NR. 145/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND CONTESTAŢIA NR. AD. 15.806/2000 A ASOCIAŢIEI FOşTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN BRAşOV; AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  245

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: revocare H.C.L. nr. 145/2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând contestaţia nr.ad. 15.806/2000 a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 42/1990, republicată, ale Decretului-Lege nr. 118/1990 modificat prin Legea nr. 55/1998 şi ale Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se admite contestaţia nr.ad. 15.806/2000 formulată de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din Braşov şi, în consecinţă, se revocă H.C.L. nr. 145/2000.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI