Hotărârea nr. 244/2000

OBIECT: EXPERTIZÃ TEHNICÃ - STR. NEAGOE BASARAB NR. 59; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 1.337 DIN 31 AUGUST 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAR

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  244

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: expertiza tehnică - str. Neagoe Basarab nr. 59

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 1.337 din 31 august 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind situaţia unui teren din str. Neagoe Basarab nr. 59,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere exprimat prin documentaţia de expertiză tehnică nr. 51/1999, întocmită de ing. Petriu Dan privind concesionare teren în favoarea proprietarului Vlad Gheorghe din Braşov, str. Neagoe Basarab nr. 59, pentru motivele invocate în referatul nr.T ad. 1.337, ce face parte integrantă din prezenta.

     ART. 2. În cazul în care printr-un calcul static ar rezulta necesitatea unor consolidări ale terenului din amonte, se va elabora o expertiză în acest sens, terenul afectat de consolidări se va supune concesionării.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI