Hotărârea nr. 243/2000

OBIECT: MODIFICARE H.C.L. NR. 130/4 MAI 2000 - REPUBLICATÃ şI ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE APÃRUTE ÎN H.C.L. NR. 130 DIN 4 MAI 2000 - REPUBLICATÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   243

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 130/4 mai 2000 - republicată şi îndreptarea erorii materiale apărute în H.C.L. nr. 130 din 4 mai 2000, republicată

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.535/2000 al Direcţiei Relaţii-Comunicare şi referatul nr. 22.602/2000,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 130/4 mai 2000, în sensul îndreptării erorii materiale, prin înlocuirea cuvântului bilete cu călătorii. Art. 1 al H.C.L. nr. 130/4 mai 2000, republicată, va avea următorul conţinut: "Începând cu data de 1 iulie 2000, persoanel în vârstă de peste 70 de ani şi care au venituri lunare egale cu cel mult salariul minim pe economie, vor beneficia de un număr de 20 de călătorii gratuite pe mijloacele de transport urban de călători în comun".

Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 130/4 mai 2000, republicată, în sensul completării sale cu un nou alineat, cu următorul conţinut: "Acordarea biletelor gratuite se face trimestrial pe baza actului de identitate corelat cu venitul din ultima lună a trimestrului anterior celui pentru care se solicită gratuitatea".

Art. 2 al H.C.L. nr. 130/4 mai 2000, republicată, va avea următorul conţinut: (alin 1) "Acordarea biletelor gratuite se va face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, depusă la Primăria Municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre". (alin. 2) "Acordarea biletelor gratuite se face trimestrial pe baza actului de identitate corelat cu venitul din ultima lună a trimestrului anterior celui pentru care se solicită gratuitatea".

     ART. 2. H.C.L. nr. 130/4 mai 2000, republicată, se va republica, conform modificărilor prezentei hotărâri.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI