Hotărârea nr. 242/2000

OBIECT: P.U.D. CENTRU INSTRUIRE TEHNOLOGICÃ ÎN ZONA CALEA BUCUREşTI-POIENELOR-SATURN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 26.086 DIN 22 AUGUST 2000 AL SERVICIULUI STRATEG

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   242

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: P.U.D. - centru instruire tehnologică în zona Calea Bucureşti - Poienelor - Saturn

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 26.086 din 22 august 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. Centru de instruire şi perfecţionare pentru inginerie tehnologică şi proiectare asistată de calculator, beneficiar Steel Plus Engineering Services S.R.L.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D. - Centru instruire şi perfecţionare pentru inginerie tehnologică şi proiectare, asistată de calculator, amplasat în zona P.U.Z. Calea Bucureşti - Poienelor - Saturn.

     ART. 2. Se vor realiza accesele spre Calea Bucureşti, prin obţinerea acordului proprietarilor de terenuri, dezmembrarea terenurilor aferente străzilor proiectate inclusiv realizarea infrastructurii.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI