Hotărârea nr. 240/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. CLÃDIRE BIROURI şI MAGAZIN DE PREZENTARE STR. DOROBANŢILOR NR. 4 B; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.24.039 DIN 8 AUGUST 2000 AL SERVICIULUI ST

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   240

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. Clădire birouri şi magazin de prezentare str. Dorobanţilor nr. 4B

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 24.039 din 8 august 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. Clădire birouri şi magazin de prezentare pe str. Dorobanţilor nr. 4B,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - Clădire birouri şi magazin de prezentare pe str. Dorobanţilor nr. 4 B, proiect nr. 2.045/1999, elaborat de S.C. Danina Star S.R.L., având ca iniţiator S.C. Atlanta House S.R.L.

     ART. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 166/29 mai 2000.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI