Hotărârea nr. 24/2000

OBIECT:*AVIZAREA CONCESIONARII ACTIVITATII DE HINGHERIT-ECARISAJ* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.685/7.01.2000, AL DIRECTIEI GOSPODARIE ORAS - SERVICIUL ADMINISTRARE DOM

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 24

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: avizarea concesionării activităţii de hingherit-ecarisaj

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 685/7.01.2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Amenajare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, cu privire la avizarea concesionării activităţii de hingherit-ecarisaj,

Având în vedere Legea nr. 219/1998, art. 2, alin. 2, litera t,

În temeiul art. 20, litera l şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă întocmirea, pe cheltuiala solicitantului, a studiului de oportunitate, în vederea concesionării activităţii de hingherit-ecarisaj.

        ART. 2. Studiul întocmit în conformitate cu art. 1 va fi prezenta spre aprobare Consiliului Local.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA