Hotărârea nr. 239/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. CONSTRUCŢII DE GARAJE PE ALEEA LÃCRÃMIOARELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 17.905 DIN 7 IULIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   239

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. - Construcţii de garaje pe Aleea Lăcrămioarelor

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 17.905 din 7 iulie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. - Construcţii de garaje pe Aleea Lăcrămioarelor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. - Construcţii de garaje pe Aleea Lăcrămioarelor, proiect nr. 1/2000 elaborat de S.C. Loisir N.B. S.R.L. şi iniţiat de către Asociaţia de proprietari din blocurile 4 şi 18 bis Aleea Lăcrămioarelor.

     ART. 2. Se va include în terenul concesionat şi terenul în formă triunghiulară rămas în spatele garajelor spre calea ferată; aleea de acces la garaje nu va face obiectul concesionării.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI