Hotărârea nr. 238/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. BAZÃ DE MICÃ PRODUCŢIE şI PRESTÃRI SERVICII ÎN CONSTRUCŢII, 13 DECEMBRIE F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 36.224/99 DIN 8 AUGUST 2

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   238

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. Bază de mică producţie şi prestări servicii în construcţii, 13 Decembrie (f.n)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 36.224/99 din 8 august 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind P.U.D. Bază de mică producţie şi prestări servicii în construcţii pe str. 13 Decembrie (f.n.),

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. Bază de mică producţie şi prestări servicii în construcţii pe str. 13 Decembrie (f.n.), proiect nr. 29/1999, elaborat de către arh. Nacu Maria şi având ca iniţiator S.C. Promocon S.R.L.

 

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI