Hotărârea nr. 236/2000

OBIECT: APROBARE PUD "CENTRU AUTO PENTRU VÂNZÃRI, PRODUCŢIE, SERVICE" PE CALEA BUCUREşTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 19.121 DIN 07.07.2000, AL SERVICIULUI ST

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   236

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. - Centru auto pentru vânzări, producţie, service pe Calea Bucureşti

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 19.121 din 07.07.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. - Centru auto pentru vânzări, producţie, service pe Calea Bucureşti,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. - Centru auto pentru vânzări, producţie, service pe Calea Bucureşti, proiect nr. 5/2000, elaborat de către arhitect Florica Fulea şi având ca iniţiator pe Potlog Ion.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI