Hotărârea nr. 235/2000

OBIECT: AVIZARE CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, B-DUL SATURN NR. 19, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. TVS HOLDING S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000;

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   235

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: avizarea concesionării terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 19, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holding S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 18.965/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 19, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holdin S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 84, alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera gşi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se avizează de principiu concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2 m.p., identificat conform C.U. nr. 2615/27.06.2000, anexă la pezenta hotărâre, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holdin S.R.L.

     ART. 2. Expertiza tehnică de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenului menţionat la pct. 1, va fi întocmită pe cheltuiala solicitantului de către un expert autorizat şi va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

     ART. 3 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI