Hotărârea nr. 234/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ - EVALUARE" PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. URANUS NR. 1, ÎN VEDEREA REALIZÃRII A DOUÃ ACCESE DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. BALA IMPEX S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   234

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 1, în vederea realizării a două accese din exterior, beneficiar S.C. Bala Impex S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 20.004/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 1, în suprafaţă de 6,38 m.p., respectiv 2,99 m.p., necesar realizării a două accese din exterior, beneficiar S.C. Bala Impex S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera gşi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, a terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 1, identificat prin:

  • C.F. nr. 17248, cu nr.top. 13795/7501/1/1, în suprafaţă de 2,99 m.p.,
  • C.F. nr. 17248, cu nr.top. 13795/7501/2/2, în suprafaţă de 6,38 m.p.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de identificare, dezmembrare, evaluare nr. 124/0.07.2000, întocmit de S.C. Trimcad S.A. prin care:

  • preţul terenului care va fi înscris în C.F. nr. 17248 cu nr.top. 13795/7501/1/1, determinat în condiţii de piaţă este de 1.293.175 lei, adică 59,48 USD (1 USD = 21.739 lei la data de 26.07.2000), revenind o redevenţă anuală de 0,80 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata;
  • preţul terenului care va fi înscris în C.F. nr. 17248 cu nr.top. 13795/7501/2/2, determinat în condiţii de piaţă este de 2.759.350 lei, adică 126,9 USD (1 USD = 21.739 lei la data de 26.07.2000), revenind o redevenţă anuală de 0,80 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 49 de ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 540/2000, este de amenajare a două accese din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 31.363 cu nr.top. 13795/7501/13/22.

     ART. 5 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI