Hotărârea nr. 233/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ - EVALUARE" PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. INDEPENDENŢEI NR. 7, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: DEMETER GHEORGHE, DEMETER CRISTINNA, DEMETER MONICA şI A

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   233

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Independenţei nr. 7, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Demeter Gheorghe, Demeter Cristina, Demeter Monica şi Andrei Marika-Luisa

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 15.427/99/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Independenţei nr. 7, în suprafaţă de 2,70 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiari Demeter Gheorghe, Demeter Cristina, Demeter Monica şi Andrei Marika-Luisa,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Braşov, str. Independenţei nr.7, identificat prin C.F. nr.28814, cu nr.top. 9353/4/16/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 2,70 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Demeter Gheorghe, Demeter Cristina, Demeter Monica şi Andrei Marika-Luisa.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de S.C. Trimcad S.A. şi ec. Centu Aurel, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 1.100.000 lei, adică 50,60 USD (1 USD = 21.739 lei, la data de 25.07.2000), revenind o redevenţă anuală de 0,75 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata. 

     ART. 3. Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 49 de ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2150/1999, este pentru construcţie scară acces şi podest la spaţiul comercial al imobilului înscris în C.F. nr. 30413, cu nr.top. 9353/4/15/12.

     ART. 5 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI