Hotărârea nr. 232/2000

OBIECT: ÎNSCRIERE DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE CONDUCTÃ DE APÃ PE IMOBILELE CU NR. TOP. 40/3/1 şI NR. TOP. 40/3/3, ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 588 BRAşOV, PROPRIETAR STATUL ROMÂN, PENTRU IMOBILUL CU NR. TOP. 40/3/2, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 588 BRAşOV, PROPRIETA

H O T Ã R Â R E A    NR.   232

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: înscriere drept de servitute de trecere conductă de apă pe imobilele cu nr.top. 40/3/1 şi nr.top. 40/3/3, înscrise în C.F. nr. 588 Braşov, proprietar Statul Român, pentru imobilul cu nr.top. 40/3/2, înscris în C.F. nr. 588 Braşov, proprietari Nedelcu Silviu Laurenţiu şi Ilona

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 11.655/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de servitute de trecere conductă de apă dinspre str. Ştefan Octavian Iosif prin terenul proprietatea Statului Român, către imobilul proprietate situat în Braşov, str. Făgetului nr. 1 B,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică întocmit de S.C. Trimcad S.A. Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre, privind înscrierea dreptului de servitute de trecere conductă de apă, în conformitate cu avizul de principiu - branşament apă-canal al Companiei APA R.A. Braşov - înregistrat sub nr. 724/1997 şi a C.U. nr. 716/2000.

     ART. 2. Pe terenul înscris în C.F. nr. 588 Braşov, cu nr.top. 40/3/1 - grădină de 247,2 m.p. şi nr.top. 40/3/3 - Grădină de 100 m.p., proprietatea Statului Român, se înscrie dreptul de servitute de trecere conductă de apă în favoarea imobilului dominant înscris în C.F. nr. 588 Braşov, cu nr.top. 40/3/2. Conducta de apă va fi amplasată la limita dintre terenurile identificate în proiectul nr. 57/7.04.2000, întocmit de S.C. Trimcad S.A., înscrise sub nr. top. 32/2/1 şi 40/3/1.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI