Hotărârea nr. 231/2000

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNUI TEREN CÃTRE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAÞII - U.M. 0458;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINÞÃLA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000;ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.572/2000 AL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   231

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: darea în administrare a unui teren către Serviciul Român de Informaţii - U.M. 0458

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 15.572/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind darea în administrare a unui teren către Serviciul Român de Informaţii - U.M. 0458, în vederea construirii de locuinţe,

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 şi art. 84, alin. (1) din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă darea în administrare a terenului în suprafaţă de 625 m.p. situat în Cartierul Valea Cetăţii - zona str. Molidului, înscris în C.F. nr. 26773, cu nr.top. 6760/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, conform planului de siutaţie întocmit de S.C. Trimcad S.A. şi anexa nr. 2- poz. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea construirii de locuinţe, executate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, către Serviciul Român de Informaţii - U.M. 0458.

     ART. 2. Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a realiza construcţiile menţionate la art. 1 în maxim 3 (trei) ani de la data înscrierii dreptului de administrare în evidenţele de carte funcţiară, în caz contrar se revocă dreptul de administrare.

     ART. 3. Se aprobă revocarea poz. 1 din anexa 2 la H.C.L. nr. 194/1999.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI

ANEXA NR. 1                

la H.C.L. nr. 231/2000           

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.

 crt.

Tip

parcelă

Front stradal nr.

Suprafaţă

m.p.

Regim

 înâlţime

Destinaţie

Nr.ap.

minim

Suprafaţă construibilă

% de participare la lucrări edilitare

1.

16

25

625

P+2

locuinţe

2

250

2,21

2.

16

25

625

P+2

locuinţe

2

250

2,21

3.

16

25

625

P+2

locuinţe

2

250

2,21

4.

16

25

625

P+2

locuinţe

2

250

2,21

5.

16

25

625

P+2

locuinţe

2

250

2,21

6.

12

40

1312,50

P+4

locuinţe

10

525

4,64

7.

11

50

1250

P+3

locuinţe

7

500

6,40

8.

13

60

1500

P+2

locuinţe

10

600

5,30

9.

14

45

1125

P+3

locuinţe

8

450

3,99

10.

15

50

1112,50

P+1

spaţiu comercial

-

445

3,95

TOTAL

 

 

9425

 

 

 

 

33,33