Hotărârea nr. 230/2000

OBIECT: APROBARE PUD DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII şI CORP ADMINISTRATIV CALEA FELDIOAREI 28 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 14.613 DIN 07.07.2000, AL SERVICI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   230

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. depozit materiale de construcţii şi corp administrativ Calea Feldioarei 28 A

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 14.613 din 7 iulie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. depozit materiale de construcţii şi corp administrativ - Calea Feldioarei nr. 28 A,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. - depozit materiale de construcţii şi corp administrativ - Calea Feldioarei nr. 28 A, proiect nr. 2/2000, elaborat de S.C. Dobrescu Arh S.R.L. şi având ca iniţiator pe Stănescu Truţă Angela.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI