Hotărârea nr. 23/2000

OBIECT:*INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE",PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR.G-RAL MOCIULSCHI NR.21, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE,BENEFICIAR: BOTEZATU CONSTANTIN* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 23

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: însuşirea Raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 21, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar Botezatu Constantin

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 21.648/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 21, în suprafaţă de 2 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiar Botezatu Constantin,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 21, bl. 48, sc. D, identificat prin C.F. nr. 26189, cu nr.top. 9359/3/3/1/2, în suprafaţă de 2 m.p., aparţinând domeniului priviat al Statului Român, către Botezatu Constantin.

        ART. 2. Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expert judiciar specialist în geodezie topografie şi cadastru, domnul Herghelegiu Mircea, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 1.092.937 lei, adică 61,0 USD (1USD = 17.917 lei, la data de 22.12.1999), revenind o redevenţă anuală de 1,22 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

        ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

        ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3616/1999, este de scară exterioară acces podest la imobilul înscris în C.F. nr. 31857, cu nr.top. 9359/3/3/3.

        ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA