Hotărârea nr. 228/2000

OBIECT: SCUTIREA LA PLATA MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE ÎN SUMÃ DE 1.041.526 LEI, PE PERIOADA 1998- 2000, DATORATE DE NUMITUL GHERASIM GHEORGHE DIN BRAşOV, STR. BRAZILOR NR. 34, BL. 1, SC. A, ET. 3, AP. 7. CONSILIUL LOC

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   228

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: numirea în funcţia de director al Teatrului Liric Braşov a domnului Cristian Mihăilescu

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.510/2000 al Serviciului Resurse Umane, cu privire la numirea domnului Cristian Mihăilescu în funcţia de director al Teatrului Liric Braşov, în urma concursului organizat la data de 5 septembrie 2000, potrivit H.C.L. nr. 184/04.08.2000,

Având în vedere prevederile anexei nr. 12 din H.G. nr. 281/1993, Legea nr. 30/1990, H.G. nr. 442/1996 şi a Codului Muncii,

În temeiul art. 20, litera j şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Domnul Cristian Mihăilescu se numeşte director la Teatrul Liric Braşov, având funcţia de execuţie regizor artistic.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI