Hotărârea nr. 227/2000

OBIECT: SCUTIREA LA PLATA MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE ÎN SUMÃ DE 1.041.526 LEI, PE PERIOADA 1998- 2000, DATORATE DE NUMITUL GHERASIM GHEORGHE DIN BRAşOV, STR. BRAZILOR NR. 34, BL. 1, SC. A, ET. 3, AP. 7. CONSILIUL LOC

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   227

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor judiciare în sumă de .041.526 lei, pe perioada 1998-2000, datorate de numitul Gherasim Gheorghe din Braşov, str. Brazilor nr. 34, bl. 1, sc. A, et.3, ap. 7

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 31.404 din 14 iulie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul soluţionări contestaţii, facilităţi fiscale, prin care se propune scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor judiciare, în sumă de 1.041.526 lei, datorate de numitul Gherasim Gheorghe,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor judiciare, pe perioada 1998-2000, în sumă de 1.041.526 lei, datorate de numitul Gherasim Gheorghe din Braşov, str. Brazilor nr. 43, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 7.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI