Hotărârea nr. 226/2000

OBIECT: CONSTITUIRE COMISIE DE ANALIZÃ şI CONTROL A ACTIVITÃŢII S.C. RIAL S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND SESIZAREA PRIMARULUI REFERITOARE LA ACTIVITATEA S.C. RIAL S.R.L. şI A A

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   226

din data de 4 septembrie 2000

OBIECT: constituirea comisiei de analiză şi control a activităţii S.C. RIAL S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 septembrie 2000,

Analizând sesizarea Primarului referitoare la activitatea S.C. RIAL S.R.L. şi a administratorului unic al acesteia,

În temeiul art. 20, litera j şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se constituie comisia de analiză şi control a activităţii S.C. RIAL S.R.L. şi a administratorului acesteia, având următoarea componenţă:

  1. domnul consilier Gonţea Ion
  2. domnul consilier Puiu Vladimir
  3. domnul consilier Grigorescu Sorin
  4. domnul consilier Berlin Costel Petrişor
  5. domnul consilier Nedeczky Ladislau
  6. domnul consilier Florea Ghile Florein
  7. domnul consilier Salcă Horia

     ART. 2. Administratorul S.C. RIAL S.R.L. va pune la dispoziţia comisiei toate documentele necesare efectuării cercetării.

     ART. 3. Raportul comisiei va fi prezentat Consiliului Local la şedinţa din data de 25 septembrie 2000.

     ART. 4. Comisia menţionată la art. 1 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

SORIN  GULEA