Hotărârea nr. 225/2000

OBIECT: ACORDAREA FOLOSINŢEI GRATUITE PENTRU TERENUL PE CARE SE VA AMPLASA "CARAVANA DE INFORMARE - TURUL ROMÂNIEI" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.21201/2000 AL DIREC

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   225

din data de 28 august 2000

OBIECT: acordarea folosinţei gratuite pentru terenul pe care se va amplasa "Caravana de informare - Turul României"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 21.201/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune acordarea în folosinţă gratuită a terenului pe care se amplasează "Caravana de informaţii - turul României",

Având în vedere prevederile art. 86 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20 şi  art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 5,00 m.p., situat în Piaţa Sfatului, pentru amplasarea  "Caravanei de informare - turul României".

     ART. 2. Dreptul de folosinţă gratuită se acordă D.G.F.P.C.F.S. Braşov, pentru ziua de 29 august 2000 între orele 9.00-13.00.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ