Hotărârea nr. 224/2000

OBIECT: ACORDAREA DE SCUTIRI, EşALONÃRI, AMÂNÃRI SAU REDUCERI LA PLATA MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE CALCULATE PENTRU NEPLATA ÎN TERMEN A IMPOZITELOR, TAXELOR şI A ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   224

din data de 28 august 2000

OBIECT: acordarea de scutiri, eşalonări, amânări sau reduceri la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 40.540 din 24 august 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări contestaţii, facilităţi fiscale, prin care se propune achitarea integrală a debitelor de către contribuabilii care formulează cereri de amânări, eşalonări, scutiri sau reduceri la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiilor H.G. nr. 714/1999, pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Contribuabilii persoane fizice şi juridice pot beneficia de scutiri, eşalonări, amânări sau reduceri la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local în condiţiile respectării H.G. nr. 714/1999 şi achitării debitelor restante către bugetul local.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ