Hotărârea nr. 223/2000

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE ASOCIERE ÎN VEDEREA REALIZÃRII PARTENERIATULUI PUBLIC PRIVAT PENTRU CONSTRUCŢIA RAMPEI ECOLOGICE REGIONALE BRAşOV şI ÎNCHIDEREA ECOLOGICÃ A RAMPELOR EXISTENTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şED

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   223

din data de 28 august 2000

OBIECT: constituirea comisiei de asociere în vederea realizării Parteneriatului public privat pentru construcţia rampei ecologice regionale Braşov şi închiderea  ecologică a rampelor existente

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. ad. 15.849/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii,

Având în vedere Legea nr. 189/1998, cap. 2, art. 16, punct 5,

În temeiul cap. I, art. 21, alin. c din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se constituie comisia de asociere în vederea realizării Parteneriatului public privat pentru construcţia rampei ecologice regionale Braşov şi închiderea ecologică a rampelor existente.

     ART. 2. Comisia va avea următoarea componenţă:

 1. Bâscă Ioan - consilier municipal,
 2. Gonţea Ion - consilier municipal,
 3. Dinu Gheorghe - consilier municipal,
 4. Hathazi Ladislau - consilier municipal,
 5. Sorici Ioan - consilier municipal,
 6. Zakarias Carol - consilier municipal,
 7. Bârsăşteanu Traian - consilier municipal,
 8. Florea Ghile Florin - consilier municipal,
 9. Reprezentent executiv,
 10. Reprezentant executiv,
 11. Reprezentant executiv.

     ART. 3. Comisia constituită şi Primarul Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ