Hotărârea nr. 222/2000

OBIECT: AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI DOMNUL SCÂRNECI RADU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 13.869/2000 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICI

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   222

din data de 28 august 2000

OBIECT: avizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi domnul Scârneci Radu

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. ad. 13.869/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind avizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi Scârneci Radu,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se avizează realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi proprietarul terenului înscris în C.F. nr. 19870 cu nr.top. 14187/1/a/1/1, în suprafaţă de 4357,45 m.p.

     ART. 2. Documentaţia tehnică de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenurilor care vor face obiectul schimbului conform art. 1, se vor întocmi de un expert autorizat şi vor fi înaintate spre analiză şi însuşire plenului Consiliului Local al Municipiului Braşov.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ