Hotărârea nr. 220/2000

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI AL R.A.T. BRAşOV, PE ANUL 2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.20038/28 IULIE 2000 AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   220

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. Braşov, pe anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 20.038/28 iulie 2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. Braşov, pe anul 2000,

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 76/2000, privind bugetul de stat, Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 616/26 iunie 2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, precum şi H.C.L. nr. 179/2000, privind aprobarea bugetului local,

În temeiul art. 20, literele e, j şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T. Braşov pe anul 2000, în sumă de 181.177.000 mii lei, la partea de venituri şi în sumă de 181.177.000 mii lei, la partea de cheltuieli.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ