Hotărârea nr. 219/2000

OBIECT: MODIFICAREA ART.3 DIN H.C.L. NR.131/1997 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.724/2000 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENŢÃ, ADMINISTRARE IMOBILE, PRIVIND ME

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   219

din data de 28 august 2000

OBIECT: modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 131/1997

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 17.724/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind menţinerea art. 1 şi 2, precum şi modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 131/1997,

În temeiul art. 20, literele g, k, art. 28 şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă menţinerea art. 1 şi 2 din H.C.L. nr. 131/1997.

     ART. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 131/1997, astfel:

"Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri"i.

     ART. 3. H.C.L. nr. 131/1997 astfel modificată va fi republicată.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ

HOTÃRÂREA NR. 131/1997

republicată conform H.C.L. nr. 219/28.08.2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 iunie 1997;

Analizănd referatul nr. 16.914/1997 al Serviciului Patrimoniu, privind spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Braşov, str. Uranus nr. 14;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, modificată prin H.C.L. nr. 21/1997 şi văzând avizul comisiei constituite conform H.C.L. nr. 233/1996;

În temeiul art. 20, lit. g şi art. 28 din Legea administraţiei publice, nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

     ART.1. Se aprobă trecerea în folosinţă gratuită către R.A. Termo Braşov a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Braşov, str. Uranus nr. 14, în suprafaţă de 223,18 mp, cu destinaţia de sediu, pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

     ART.2. În cazul în care R.A. Termo Braşov se transformă în societate comercială, dreptul de folosinţă asupra spaţiului menţionat la art. 1 încetează.

     ART.3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN   BÂSCÃ