Hotărârea nr. 218/2000

OBIECT: MENŢINEREA H.C.L. NR.157/2000 PRIVIND RESPINGEREA CERERII DOAMNEI CRIZBÃşIANU DANIELA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.9866 DIN 11 IULIE 2000 AL DIRECŢIEI IMPOZITE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   218

din data de 28 august 2000

OBIECT: menţinerea H.C.L. nr. 157/2000 privind respingerea cererii doamnei Crizbăşianu Daniela

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 9866 din 11 iulie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări contestaţii, facilităţi fiscale, privind cererea domnului Crizbăşianu Sorin prin care solicită reanalizarea H.C.L. nr. 157/29 mai 2000,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 714/1999 şi O.G. nr. 11/1996 cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se menţine H.C.L. nr. 157/29 mai 2000 privind respingerea cererii doamnei Crizbăşianu Daniela, domiciliată în Braşov, str. Vulcan nr. 94, pentru eşalonarea plăţii sultei în valoare de 180.912.000 lei.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ