Hotărârea nr. 217/2000

OBIECT: RECTIFICAREA IDENTIFICÃRII TERENULUI MENŢIONAT LA ART.1 DIN H.C.L. NR.380/1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.5281/1999/2000 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL E

 

  

H O T Ã R Â R E A    NR.   217

din data de 28 august 2000

OBIECT: rectificarea identificării terenului menţionat la art. 1 din H.C.L. nr. 380/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 5281/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind rectificarea identificării terenului menţionat la art. 1 din H.C.L. nr. 380/1999,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă rectificarea nr.top. al terenului menţionat la art. 1 din H.C.L. nr. 380/1999 din 7563/2/1 în nr.top. 7563/2/3.

     ART. 2. H.C.L. nr. 380/1999 astfel modificată va fi republicată.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ

 

 

 

 

  

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   380/1999

republicată conform H.C.L. nr. 217/28.08.2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 91, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Albu Eugenia şi Albu Ioan

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1999,

Analizând referatul nr. 5281/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 91, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 10 m.p., necesari extinderii construcţiilor existente, beneficiari Albu Eugenia şi Albu Ioan,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b şi art. 19 din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expert ing. Munteanu Dan, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 91, identificat prin C.F. nr. 27616, cu nr.top. 7563/2/3, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, în vederea concesionării terenului necesar extinderii construcţiilor existente, către Albu Eugenia şi Albu Ioan. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

     ART. 2. Suprafaţa căii de acces, realizată conformH.C.L. nr. 54/1991, se va înscrie în C.F. nr. 27616, cu nr.top. 7563/2/3, în suprafaţă de 21 m.p., iar trotuarul ce face legătura între pietonalul din Calea Bucureşti şi spaţiul farmaciei, se va înscrie în C.F. nr. 27616, cu nr.top. 7563/1/3, în suprafaţă de 500 m.p. Acestea vor deveni domeniul public al Municipiului Braşov.

    

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ