Hotărârea nr. 216/2000

OBIECT: ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN EVIDENŢELE DE C.F. A CLÃDIRILOR şI TERENURILOR AFERENTE C.T. şI P.T. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   216

din data de 28 august 2000

OBIECT: întocmirea documentaţiilor tehnice, în vederea înscrierii în evidenţele de C.F. a clădirilor şi terenurilor aferente C.T. şi P.T.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 18.503/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, având ca obiect întocmirea documentaţiilor tehnice, în vederea înscrierii în evidenţele de C.F. a clădirilor şi terenurilor aferente C.T. şi P.T.,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 141/2000 şi Legea nr. 213/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. R.A. Termo va întreprinde demersurile necesare întocmirii documentaţiilor tehnice necesare înscrierii în evidenţele de C.F. a clădirilor şi terenurilor aferente centralelor termice şi punctelor termice ce aparţin domeniului public al Municipiului Braşov.

     ART. 2. Termenul pentru întocmirea acestor documentaţii este de 3 (trei) luni de la data emiterii hotărârii.

     ART. 3. R.A. Termo va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ