Hotărârea nr. 215/2000

OBIECT: APROBARE TRASEE NOI PRIVIND TRANSPORTUL PUBLIC CU VEHICULE RUTIERE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 20.066/22 IUNIE 2000 AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIRE ORAş

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   215

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobare trasee noi în transportul public cu vehicule rutiere

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. T 20.066/22 iunie 2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Străzi, prin care se propune aprobarea înfiinţării unor noi trasee de transport public cu vehicule rutiere şi solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr.Tad. 25.504/1999 şi T 13.357/2000,

În temeiul art. 46 din O.G. nr. 73/1998, H.C.L. nr. 58/2000, art. 20, litera g şi art. 28, litera a din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind înfiinţarea următoarelor trasee de transport public:

  1. Pe Tocile - Independenţei
  2. Valea Cetăţii - Livada Poştei - Pe Tocile
  3. Pe Tocile - Agrişelor - Pe Tocile
  4. Valea Cetăţii - Independenţei
  5. Triaj - Valea Cetăţii
  6. Bartolomeu Nord (str. Lanurilor) - Independenţei - Gara C.F.R. - Noua
  7. Răcădău - Gara C.F.R. - Rulmentul
  8. Noua - Metro
  9. Pasaj Şoseaua Cristianului - Stadion Municipal - Gara Triaj
  10. Gara C.F.R. - Poiana Braşov

     ART. 2. Pentru traseele precizate la punctele 1-3, transportul public se va asigura numai cu maxi-taxi.

Pentru traseele precizate la punctele 4-10, transportul public se va asigura cu maxi-taxi şi/sau autobuze.

     ART. 3. În termen de 30 de zile de la data prezentei, studiul de oportunitate se va întocmi de către concesionar, pe cheltuiala acestuia.

     ART. 4. Comisiile 3, 6, executivul şi R.A.T. vor stabili tema pe baza căreia se va întocmi studiul de oportunitate.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ