Hotărârea nr. 214/2000

OBIECT: APROBARE PLATÃ DIN BUGETUL LOCAL A 20 ABONAMENTE R.A.T. BRAşOV PENTRU 20 STUDENŢI DIN CHIşINÃU - REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.17638 DIN 3

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   214

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobare plată din bugetul local a 20 abonamente R.A.T. Braşov pentru 20 studenţi din Chişinău - Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 17.638 din 3 iulie 2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune plata din bugetul local a abonamentelor R.A.T. pentru studenţii din Chişinău - Republica Moldova,

Având în vedere adresa nr. 17.628/3 iulie 2000 a Universităţii Transilvania Braşov,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă plata din bugetul local a 20 abonamente R.A.T. Braşov pentru 20 studenţi din Chişinău - Republica Moldova, care vor efectua practica la Universitatea Transilvania Braşov, în perioada 15-30 august 2000.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ