Hotărârea nr. 212/2000

OBIECT: APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA CHIRIEI CÃTRE S.C. RIAL BRAşOV PENTRU IMOBILELE ÎN CARE ÎşI DESFÃşOARÃ ACTIVITATEA UNITÃŢI DE ÎNVÃŢÃMÂNT, CREşE şI FORMAŢIA SALVAMONT CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   212

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobarea scutirii de la plata chiriei către S.C. RIAL Braşov pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de învăţământ, creşe şi Formaţia Salvamont

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 13.093/2000, prin care se propune aprobarea scutirii de la plata chiriei către S.C. RIAL Braşov, pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de învăţământ, creşe şi Formaţia Salvamont,

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 1, alin. 4(1) din O.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 31, alin. 9 din Legea nr. 76/2000 privind bugetul de stat,

În temeiul art. 20, literele e, g, n şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă scutirea de la plata chiriei aferente către S.C. RIAL Braşov a unităţilor de învăţământ, creşelor şi Formaţiei Salvamont, finanţate din bugetului local, pentru spaţiile în care îşi desfîşoară activitatea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ

ANEXà                           

la H.C.L. nr. 212/2000    

Denumirea spaţiului

Adresa

Suprafaţa m.p.

Centrul bugetar - Grădiniţa cu program normal nr. 1

   
Grădiniţa cu program normal nr. 25 Str. Bobâlna nr. 12 118
Grădiniţa cu program normal nr. 5 Str. Carpaţilor nr. 47 109,28
Grădiniţa cu program normal nr. 23 Str. Hărmanului nr. 24 124,26
Grădiniţa cu program normal nr. 20 Str. Inului nr. 14 239,80
Grădiniţa cu program normal nr. 68 Str. Lacurilor nr. 1 63,68
Grădiniţa cu program normal nr. 66 Str. Măceşului nr. 15 224
Grădiniţa cu program normal nr. 4 Str. M. Basarab nr. 7 171
Grădiniţa cu program normal nr. 71 Str. Muncii nr. 17 109,71
Grădiniţa cu program normal nr. 12 Str. Nucului nr. 5 79,38
Grădiniţa cu program normal nr. 14 Str. Pavilioanele C.F.R. nr. 15 131
Grădiniţa cu program normal nr. 26 Str. Transilvaniei nr. 6 63,72
Grădiniţa cu program normal nr. 27 Str. Urziceni nr. 8 201,51
Grădiniţa cu program normal nr. 16 Str. V. Alecsandri nr. 3 100
Centrul bugetar - Grădiniţa nr. 28    
Grădiniţa nr. 32 Str. Constantin Brâncoveanu nr. 25 450,95
Grădiniţa nr. 35 Str. I. Bogdan nr. 1 300,26
Grădiniţa nr. 36 Str. 15 Noiembrie nr. 70 351,6
Spitalul de Pediatrie  

 

 

Creşa nr. 8 Str. Cezar Boliac nr. 3 176,38
Formaţia Salvamont Str. Colonel Buzoianu nr. 8 41,81