Hotărârea nr. 211/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ-EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. LUNGÃ NR.215, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR: ANCU GEORGETA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   211

din data de 28 august 2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare, cu referire la concesionarea terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 215, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar Ancu Georgeta

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 18.277/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 215, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi ale art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 215 identificat prin C.F. - fără, cu nr.top. 230/1/2, în suprafaţă de 8,28 m.p., către Ancu Georgeta.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expert tehnic-evaluator arh. Eleonora Adriana Ţaric, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 3.900.000 lei, adică 194 USD (1 USD = 20.089 lei la data de 3 mai 2000), revenind o redevenţă anuală de 0,94 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2981/1999 este de construire acces prin extinderea spaţiului înscris în C.F. nr. 776 cu nr.top. 468, 469.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ