Hotărârea nr. 210/2000

OBIECT: APROBARE P.U.Z. ZONA DN1 - DN73 AUTOLIV ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 19893 DIN 7 IULIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITOR

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   210

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.Z. Zona DN 1 - DN 73 Autoliv România

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. T 19.893 din 7 iulie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.Z. Zona DN 1 - DN 73 Autoliv România,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.Z. Zona DN 1 - DN 73 AUTOLIV România, proiect nr. 32/2000, elaborat de arhitect Ileana Filipescu şi iniţiat de S.C. Autoliv România S.A. Braşov.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ