Hotărârea nr. 21/2000

OBIECT: RECUNOASTEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PENTRU CONSTRUCTIILE REALIZATE PE TERENUL PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE ÎNTOCMIT P

 

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 21

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: recunoaşterea dreptului de proprietate pentru construcţiile realizate pe terenul proprietatea Statului Român

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând proiectul de hotărâre întocmit pe baza referatului nr. 39.858/21.12.1999 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind dosarul de expertiză ce se referă la situaţia unui garaj din str. Avram Iancu nr. 51,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate pentru toate construcţiile cu destinaţia de garaje realizate pe terenul proprietatea Statului Român şi aflate pe teritoriul municipiului Braşov, edificate pe cheltuiala solicitantului şi având autorizaţie de construire eliberată în favoarea fostului administrator I.C.R.A.L. sau R.A. RIAL Braşov.

        ART. 2. Se concesionează direct, pe durata existenţei construcţiei, terenul ocupat de construcţia edificată în condiţiile expuse la art. 1.

        ART. 3. Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov va elabora un regulament privitor la reglementarea situaţiei juridice a construcţiilor prevăzute la art. 1, care va fi supus aprobării Consiliului Local, în şedinţa ordinară din luna februarie.

        ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA